Vedtægter for Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi

§1 Instituttets navn 

Instituttets navn er ”Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi” (IPTP).

Instituttets engelske navn er ”Institute of Personality Theory and Psychopathology” (IPTP).

 

§2 Formål

Instituttets formål er at fremme forskning og uddannelse inden for området personlighedsteori og psykopatologi.

 

§3 Medlemmer

a) Som medlem kan optages interesserede med uddannelse og virksomhed i henhold til Instituttets formål.

b) Optagelse skal ske gennem skriftlig ansøgning til sekretariatet.

 

§4 Instituttets virksomhed

a) Instituttets formål realiseres ved forskning, afholdelse af medlemsmøder, interne og eksterne kurser samt nationalt og internationalt samarbejde.

b) Efter godkendelse af bestyrelsen kan ikke-medlemmer deltage i Instituttets virksomhed.

c) Bestyrelsen kan løbende nedsætte ad hoc udvalg, der skal godkendes ved førstkommende generalforsamling.

d) Udvalgene konstituerer sig selv med formand.

e) Udvalgenes formand skal referere til bestyrelsen i sager vedrørende økonomi, aktiviteter af udadrettet karakter og i øvrigt på bestyrelsens opfordring.

 

§5 Generalforsamling

a) Instituttets øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes én gang årligt i april måned.

b) Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Forslag til dagsorden ud over de faste punkter skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts.

c) På generalforsamlingen kan der ikke optages nye dagsordenspunkter til besluttende afstemning.

d) Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1.  
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning om Instituttets virksomhed i det forløbne år, herunder evt. ad hoc udvalgs aktiviteter
  4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
  5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år, herunder godkendelse af evt. ad hoc udvalg
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Fastlæggelse af budget og kontingent
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Valg af medlemmer til faste udvalg
  11. Eventuelt

e) Beslutninger på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed blandt de deltagende medlemmer. Valg til bestyrelse samt suppleanter og andre afstemningser skal ske skriftligt, hvis et medlem begærer dette. Der kan medgives skriftlig fuldmagt fra ikke-deltagende medlemmer. Hver deltagende medlem kan dog højst medbringe én fuldmagt.

f) Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Indkaldelse indeholdende dagsorden skal udsendes senest 14 dage før afholdelsen.

g) Forslag forkastet ved generalforsamlingen kan ikke fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling.

 

§6 Bestyrelsen

a) Bestyrelsen består af 6 medlemmer.

b) Medlemmerne vælges for 3 år ad gangen, således at 2 bestyrelsesmedlemmer efter tur er på valg hvert år.

c) Bestyrelsen har 2 suppleanter, der vælges for 2 år ad gangen, således at én er på valg hvert år.

d) Bestyrelsen kan ved generalforsamling afsættes, hvis 2/3 af alle Instituttets medlemmer stemmer herfor.

e) Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og sekretær.

f) Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

g) Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt, og beslutninger skal fremgå af referat, udsendt til bestyrelsens medlemmer. Referatet skal godkendes ved næste bestyrelsesmøde.

 

§7 Økonomi

a) Instituttets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet revideres af Instituttets revisor.

b) Kontingent, der betales årligt, fastsættes på generalforsamling.

c) Økonomien varetages af lønnet sekretær (kasserer) og formand for bestyrelsen. 

 

§8 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal vedtages på generalforsamling ved almindeligt flertal. Forslag til ændringer skal være udsendt sammen med dagsorden.

 

§9 Eksklusion af medlemmer

Medlemmer kan ekskluderes på en generalforsamling med mindst 2/3 af de tilstedeværendes stemmer. Forslag til eksklusion skal være udsendt sammen med dagsorden.

 

§10 Nedlæggelse af Instituttet

a) Instituttet kan opløses i henhold til §8 vedrørende vedtægtsændringer.

b) Instituttets midler skal anvendes til fremme af forskning og uddannelse inden for området personlighedsforstyrrelser og psykopatologi.

 

Revideret og vedtaget ved generalforsamling 6. april 2016

Fotoalbum på flickr