Hent nyhedsbrevet i pdf-format juli2015

Nyhedsbrev nr. 50

Orientering fra formanden

Dette er IPTP’s Newsletter nr. 50! Hvem kunne have spået Instituttet så lang levetid, og vi står nu over for lidt forsinket at kunne fejre vores 25 års jubilæum i 2016. Det foreløbige program er beskrevet andet steds i dette Newsletter. Ved tilrettelæggelsen af 2-dages seminaret har vi på førstedagen fokus på bidrag med danske foredragsholdere, som har haft tilknytning til IPTP, men ikke mindst bidraget til udvikling af den stadig voksende interesse for patienter med personlighedsforstyrrelser i Danmark. På 2. dagen har vi fokus på den internationale forskning og har inviteret foredragsholdere, som hver på deres måde har haft betydning for Instituttets udvikling, ikke mindst professorerne Anthony Bateman og Glen O. Gabbard, som altid har trukket mange deltagere. Professor Sabine Herpertz er inviteret som president elect for ISSPD, og professor Andrea Fossati, som er de mest produktive europæiske forsker inden for personlighedsforstyrrelser. Jubilæumsseminaret vil foregå i det spritnye psykiatrisygehus i Slagelse, så for Instituttets medlemmer kan det blive anledning til at bese, hvorledes arkitekter i dag ser rammerne skal være i et moderne psykiatrisk sygehus for psykiatriske patienter og personalet i tæt tilknytning til det somatiske hospital. Vi har sat prisen for 2-dages seminaret meget lavt i håbet om, at mange vil støtte op om arrangementet, som delvis vil være finansieret via overskuddet fra ISSPD’s 25 års jubilæumskongres i København i 2013.

Her i foråret udkom artikelserien om personlighedsforstyrrelser hos unge, et specielt issue af Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology (SJCAPP) under redaktion af Mickey Kongerslev og Erik Simonsen. Artiklerne er frit tilgængelige online på www.sjcapp.org. Det er stadig til debat i internationale kredse, om anvendelsen af diagnosen personlighedsforstyrrelse skal have en nedre grænse. Dette særnummer argumenterer for, at det ikke skal være tilfældet, således som det kommende ICD-11 vil præcisere. (Forfattere og titel på foredrag kan ses under rubrikken ”Highly recommended”).

I foråret færdiggjorde arbejdsgruppen bag de nationale retningslinjer til diagnostik og behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, type borderline, deres arbejde. Retningslinjerne kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sundhedsstyrelsen.dk. Instituttet vil gerne være ramme om en diskussion af indholdet i retningslinjerne og håber, at mange klinikere vil møde op til seminaret 27. november 2015, der ligeledes afholdes i Slagelse. Programmet er omtalt andet steds i dette Newsletter.

Bestyrelsen har ligeledes taget initiativ til afholdelse af et seminar om DSM-5, i første omgang et nordisk møde om erfaringer med forskning i DSM-5, arrangeret af psykolog, ph.d.-studerende Bo Sayyad Bach. Det er tanken, at dette seminar først og fremmest er rettet til forskere, men andre interesserede er velkommen til at henvende sig mhp. mulighed for deltagelse. Forskerne bag den alternative model i DSM-5 hævder, at modellen har større klinisk anvendelighed (”clinical utility”). I første omgang vil vi se på, hvad der ligger af forskning vedrørende modellens reliabilitet og validitet.

Det foreløbige program for ISSPD kongressen i Montreal 13.-16. oktober kan ses på kongressens hjemmeside www.isspd2015.org. Det ligger allerede nu klart, at næste internationale ISSPD kongres vil finde sted i Heidelberg, Tyskland, hvis universitet har været banebrydende i den neurobiologiske forskning i borderline.

Vi har i Instituttet ligget lidt stille med at udbyde kurser. Tidligere havde vi kurser i diagnostik med SCID-II samt mere grundlæggende kurser i personlighedsteori og psykopatologi. Det sidste bl.a. for at imødekomme psykologers behov for pointgivende kurser som led i specialistuddannelse mv. Disse kurser vil blive udbudt på ny, hhv. marts og september 2016. Derudover fortsætter vi med kurser i MCMI som hidtil.

Instituttet har gennem mange år samarbejdet med Sigmund Karterud og Teresa Wilberg fra Avdeling for Personlighetspsykiatri i Oslo, bl.a. via ISSPD, men også gennem arrangementer i IPTP og ph.d.-forløb. I Oslo etablerede man i 2012 et kompetencecenter i diagnostik og behandling af personlighedsforstyrrelser med overlæge Øyvind Urnes som leder. Det er et nationalt center, der gennem kurser i diagnostik og behandling udbreder kendskabet til og viden om personlighedsforstyrrelser. Der er nu i Danmark bestræbelser på at etablere et tilsvarende center.

Som tidligere annonceret har der været afholdt skriveseminar i Umbrien, hvor en række medlemmer af Instituttet har arbejdet på deres kapitler til den planlagte bog om personlighedsteori og psykopatologi med Birgit Bork Mathiesen og Erik Simonsen som redaktører. Bogen forventes at udkomme i efteråret 2016 og er at betragte som en videreføring af de ideer, der blev lagt ind i bogen ”Personlighedsforstyrrelser” udgivet af PsykiatriFonden tilbage i 2010. En række af Instituttets medlemmer bidrager til denne bog, som bestyrelsen håber kan blive et andet markant bidrag til udviklingen af området personlighedsteori og psykopatologi til inspiration for klinikere og forskere.

Vi planlægger at afholde nyt skriveseminar samme sted i Umbrien i september 2016. Mere om dette i næste Newsletter.

Til slut vil jeg ønske alle en glædelig sommer.
Erik Simonsen

Referat fra IPTP's ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Erik Simonsen, referent Mickey Kongerslev.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

3. Bestyrelsens beretning om Instituttets virksomhed i det forløbne år, herunder evt. ad hoc udvalgs aktiviteter
Bestyrelsen konstituerede sig i det forløbne med år med Erik Simonsen som formand, Birgit Bork Mathiesen som næstformand, Mickey Kongerslev som sekretær, Morten Hesse som kasserer og Liselotte Pedersen som redaktør af Newsletter. Der har i 2014 været afholdt bestyrelsesmøder 7. april, 8. september og 2. december samt bestyrelsesseminar 11. april. Ved årsskiftet havde Instituttet omkring 170 medlemmer.

2014 vil særligt blive husket som året, hvor vi måtte tage afsked med Theodore Millon, Niels Strandbygaard. Æret være deres minde.

Instituttet afholdt på Psykoterapeutisk Center Stolpegård den 3. oktober det 2. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser. Omkring 100 deltog i arrangementet, veltilrettelagt af Per Sørensen og Torben Heinskou. I tråd med det 1. nationale seminar var der to plenum foredrag, hhv. professor Per Høglend fra Oslo om den terapeutiske alliance, betydning og håndtering og seniorforsker, psykolog Sune Bo om borderline i udviklingspsykologisk perspektiv samt parallelsymposier om kriminalitet og personlighedsforstyrrelser, pakkeforløb som behandlingsparadigme, psykoterapeutisk behandling af evasiv personlighedsforstyrrelse samt udredning af personlighedsfunktion: level of personality functioning i DSM-5. Det 3. nationale seminar vil blive afholdt i 2016 i tilknytning til IPTP’s 25 års jubilæum.

Interessen for skematerapi er vokset de senere år, og IPTP kunne i samarbejde med Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrien Region Sjælland, afholde et seminar med professor Arnoud Arntz. Han gennemgik eksisterende evidens og aktuelle forsøg inden for behandling med skematerapi ved personlighedsforstyrrelser, men også om dissociative identitetsforstyrrelser og traumatiserede psykotiske patienter.

Atter i 2014 blev der afholdt kurser i brugen af MCMI-III samt Child Attachment Interview (CAI). Kurser i Instituttet fyldte tidligere mere end aktuelt, men det er planen, at bestyrelsen fremover vil tage kursusvirksomheden op til fornyet overvejelse, bl.a. genindføre kurser i SCID-II og grundkurser i personlighedsteori og psykopatologi.

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
Alle kurser har givet overskud. Der er dog et underskud, hvilket der er budgetteret med. Regnskabet er godkendt og revideret.

4. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
Udsættes til efterfølgende bestyrelsesmøde.

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne.

6. Fastlæggelse af budget og kontingent
Der skal tillægges budgettet 70.000 kr. for skriveseminar i Umbrien. Der skal i den forbindelse udarbejdes nyt budget. Medlemskontingent fastholdes på 400 kr.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Per Sørensen, Torben Heinskou og Mickey Kongerslev er alle på valg og ønsker at genopstille. De bliver alle tre valgt.

8. Valg af to revisorer
Frank Hansen og Sune Bo genvælges som revisorer.

9. Valg af medlemmer til faste udvalg
Ikke aktuelt.

10. Eventuelt
Intet.

 

Cerficeringskursus i MCMI III

Kurset henvender sig kun til kursister, der tidligere har deltaget i introduktionskursus i MCMI III

Opfølgnings-/certificeringskurset indeholder en valgfri mulighed for at få testet deltagernes viden om prøven samt sine evner til at lave en fortolkning af profiler.

Mål:  At sætte deltagerne i stand til at lave fortolkninger af MCMI-profiler med særlig opmærksomhed på mulige fejlkilder i testen og i undersøgelsessituationen.
Metode:  Workshop hvor hver deltager medbringer to profiler inkl. spørgeskema. Disse diskuteres parvist; analyserne fremlægges i plenum. Generelle problemstillinger diskuteres i fællesskab. Profilerne fremsendes til underviseren en uge inden kurset.
Prøve: Dagen afsluttes med en prøve, der tester baggrundsviden om testen. Er resultatet af prøverne (fortolkning af profiler og MC) tilfredsstillende, tilsendes deltagerne efterfølgende et certifikat.

Kursusafgift: 2.800 kr. for medlemmer af IPTP, 3.200 kr. for andre

Deltagerantal: max. 8

Tid: Torsdag 29. oktober og fredag 30. oktober 2015, begge dage kl. 9.00-15.30
Sted: Aktivitetshuset, Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 16, Roskilde 
Underviser:  Professor, forskningschef, overlæge Erik Simonsen

Tilmelding senest 9. oktober via tilmeldingsblanket på www.iptp.dk eller til Dorit Mortensen, info@iptp.dk med angivelse af navn, faktureringsadresse og evt. EAN-nummer.

 

NKR Borderline

I begyndelsen af juni 2015 offentligtgjorde Sundhedsstyrelsen de nye nationale retningslinjer til behandling af patienter med emotionel ustabil personlighedsstruktur, type borderline (www.sundhedsstyrelsen.dk). Instituttet har besluttet at tage retningslinjerne op til debat og har inviteret nogle af de fagpersoner, der stod bag arbejdet. Ved mødet vil der blive mulighed for diskussion, herunder specielt hvad retningslinjerne egentlig kan bruges til i klinisk praksis, men også hvad status for vores viden er i dag, og hvilken forskning der er nødvendig i fremtiden for at vi kan højne kvaliteten i udredning og diagnostik af denne patientgruppe.

Foreløbigt program
Mødeledere: Professor Erik Simonsen & Centerchef Per Sørensen

09.00 - 09.15 Velkomst
Erik Simonsen
09.15 - 10.15 Hvordan finder man evidens - de ti spørgsmål
Psykolog, ph.d., seniorforsker Ole Jakob Storebø 
10.15 - 10.45 Pause
10.45 - 12.00 Medicinsk behandling ved borderline og komorbiditet
Erik Simonsen; discussants ??
12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 14.15 Psykoterapi ved borderline
Per Sørensen; discussants ??
14.15 - 14.45 Pause
14.45 - 15.30 Fremtiden
PANELDISKUSSION

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tid: fredag 27. november 2015
Sted: Auditoriet, bygning 3, Psykiatrisygehuset, Fælledvej 6, 4200 Slagelse
Kursusafgift: 100 kr. for medlemmer af IPTP, 500 kr. for andre

Tilmelding senest 1. november 2015 via tilmeldingsblanket på www.iptp.dk eller til Dorit Mortensen, info@iptp.dk med angivelse af navn, faktureringsadresse og evt. EAN-nummer.

Nordisk møde om Den alternative DSM-model for personlighedsforstyrrelser

IPTP inviterer til møde, hvor forskere fra Norden kan dele deres erfaringer med DSM-5: Fredag 29. januar 2016 kl. 9.00 – 16.00

 

09.00 - 09.15 Velkomst og introduktion
Bo Bach
09.15 - 09.45 Historien bag Den Alernative DSM-5 model
Erik Simonsen
09.45 - 10.00 Kaffepause
10.00 - 10.40 LPFS i Norge
Tore Buer Christensen og Benjamin Hummelen
10.40 - 11.20 LPFS i Danmark
Birgitte Thylstrup og Sebastian Simonsen
11.20 - 12.00 Paneldiskussion af kriterium A (LPFS)
Tore, Morten, Benjamin, Sebastian
12.00 - 12.30 Frokost
12.30 - 13.00 PID-5 resultater fra Norge
Jens Thimm
13.00 - 13.30 PID-5 resultater fra Danmark
Bo Bach
13.30 - 13.45 En nordisk PID-5 profil
Jens Thimm og Bo Bach
13.45 - 14.15 Paneldiskussion af kriterium B (PID-5)
Jens, Bo, Sune, Erik
14.15 - 15.00 Kaffe (sparring og uformel snak)
15.00 - 15.50 Rundbordsdiskussion: Klassifikation i fremtiden
- den alternative DSM-5 model og ICD-11
15.50 - 16.00 Afslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagelse inkl. kaffe er gratis, men tilmelding nødvendig. Frokost kan købes i kantinen.

Tilmelding senest 5. januar 2016 via tilmeldingsblanket på www.iptp.dk eller til Dorit Mortensen, info@iptp.dk


Kursus i diagnostisk udredning af personlighedsforstyrrelser

Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II (SCID-II) 

SCID-II er et semistruktureret diagnostisk interview, der giver mulighed for at foretage en pålidelig diagnostisk vurdering af personlighedsforstyrrelser, som de er defineret i DSM-IV såvel som i det nuværende DSM-5 Sektion II.

SCID-II er aktuelt ”golden standard” inden for diagnostik af personlighedsforstyrrelser og egner sig til både forskning og den kliniske hverdag. I Danmark såvel som internationalt anvendes SCID-II i flere igangværende forskningsprojekter.

Instrumentet kan anvendes som supplement til et almindeligt klinisk interview mhp. at bekræfte eller afkræfte en eller flere diagnoser. Derudover kan det også anvendes mere systematisk vha. et indledende SCID-II Personality Questionnaire (SCID-II-PQ) bestående af de diagnostiske kriterier for alle personlighedsforstyrrelserne, hvor særligt ”ja”-besvarelserne danner baggrund for det efterfølgende SCID-II interview. Endelig kan SCID-II være en hjælp til at skærpe almindelig klinisk interviewteknik og fortrolighed med personlighedsforstyrrelser. 

I løbet af kurset vil vi også introducere og diskutere den Alternative DSM-5 Model for Personlighedsforstyrrelser med dertilhørende instrumenter, hvor det er relevant.

Kurset inddrager deltagernes egne cases samt gennemgang af video-eksempler.
Endeligt program udsendes inden kursusstart. Et eksemplar af SCID-II inter-viewhæfte og spørgeskema udleveres ved kursusstart.

Tid:  torsdag 10. marts og fredag 11. marts 2016, kl. 09.00-15.30
Sted:  Mødelokale, bygn. 3, Psykiatrisygehuset, Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Undervisere: psykolog og seniorforsker Bo Bach og afdelingslæge, ph.d.- stud. Mathias Skjernov
Kursusafgift: 2.600,00 kr. for medlemmer, 3.000 for andre.
Kursusafgiften dækker interview-hæfte og spørgeskema samt frokost og kaffe.

Deltagerantal: Max 20.

Tilmelding senest 10. februar via tilmeldingsblanket på www.iptp.dk eller til Dorit Mortensen, info@iptp.dk med angivelse af navn, faktureringsadresse og evt. EAN-nummer.

Jubilæum i IPTP

IPTP fejrer - lidt forsinket - 25 års jubilæum 14.-15. april 2016

Foreløbigt program (opdateres)

14. april Chair: Mickey Kongerslev
09.00 - 09.10 Seniorforsker Mickey Kongerslev: Velkomst
09.10 - 10.15 Professor Erik Simonsen: IPTP's historie og fremtid: Refleksioner over 25 år
10.15 - 10.45 Pause
10.45 - 11.30 Seniorforsker Ole Jakob Storebø: En evidens-basert tilgang til personlighedsforstyrrelser
(evt. med eksempler fra Referenceprogram for BPD)
11.30 - 12.15 Lektor Morten Hesse: Behandling ved antisocial personlighedsforstyrrelse
12.15 - 13.15 Frokost
13.15 - 14.00 Forskningsoverlæge Ulrik Haahr: Personlighed og psykose
14.00 - 14.45 (?):Misbrug og personlighedsforstyrrelser
14.45 - 15.15 Pause
15.15 - 16.00 Cheflæge Morten Kjølbye: Psykoterapeutisk behandling af personlighedsforstyrrelser
   
15. april Chair: Erik Simonsen
09-00 - 09.10 Professor Erik Simonsen: Welcome
09.10 - 10.25 Professor Glen O. Gabbard: Psychodynamic perspective on personality disorders
10.25 - 10.50 Pause
10.50 - 12.00 Professor Sabine Herpertz: Neurobiology and social cognition in personality disorders
12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 14.15 Professor Andrea Fossati: Differential diagnosis in personality disorders
14.15 - 14.45 Pause
14.45 - 16.00 Professor Anthony Bateman: Treatment of personality disorders - past, present and future
directions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted: Auditoriet, bygning 3, Psykiatrisygehuset, Fælledvej 6, 4200 Slagelse
Kursusafgift: 700 kr. for medlemmer, 1.000 kr. for andre
Tilmelding senest 10. marts 2016 via tilmeldingsblanket på www.iptp.dk eller til Dorit Mortensen, info@iptp.dk med angivelse af navn, faktureringsadresse og evt. EAN-nummer.

 

Boganmeldelse

Steinar Kvale, Svend Brinkmann: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk, 3. udg. Hans Reitzels forlag, 2015

”Interview” af Steinar Kvale og Svend Brinkmann er for nyligt udkommet i en tredje udgave, hvilket konsoliderer dens status som en af klassikerne indenfor kvalitativ forskningsmetode i Danmark. Mens anden udgave fik en fuld renovering, og ifølge forfatterne blev til en helt ny bog, har tredje udgave mere fået en opstramning og stedvise udvidelser. Den nuværende udgave har Brinkmann stået for alene, efter Kvales alt for tidlige død, men, som han siger i forordet, er den kommet i stand gennem tæt dialog med hans ”internaliserede mentor”.

Bogen retter sig mod studerende såvel som uddannede klinikere og forskere, men kan med fordel læses af alle, der arbejder med interview som redskab. Bogen har sin force i sin brede tilgang, hvor interviewet anskues både som håndværk, som vidensproducerende aktivitet og som social praksis. Første del af bogen er en teoretisk begrebsliggørelse af forskningsinterviewet, herunder dets historiske og filosofiske rødder. Forfatterne giver en kort og præcis gennemgang af fænomenologien, hermeneutikken, pragmatismen og postmoderne tænkning, der alle er tæt beslægtet med den viden, som produceres i interviewforskning. En af de nye ting ved tredje udgave er en række tekstbokse undervejs i bogen, hvor læseren bliver præsenteret for diskussioner ”for og imod” temaer, begreber eller fænomener. For eksempel diskuteres behovet for overhovedet at have den filosofiske disciplin epistemologi i en postmoderne tidsalder. Disse teoretiske ”sidespor” er en fornøjelse at læse; de giver indblik i de diskussioner, der er på feltet, peger på relevante dilemmaer og illustrerer hvordan det kvalitative interview er i konstant bevægelse og udvikling.   

Anden del giver en grundig og praktisk beskrivelse af interviewundersøgelsen – planlægning, udførelse og evaluering – med udgangspunkt i følgende syv faser: 1) tematisering af et interviewprojekt, 2) design, 3) selve interviewet, 4) transskription, 5) analyse, 6) verifikation og 7) rapportering. Mens disse syv faser er gyldige og nyttige som analytiske værktøjer, er de som forfatterne understreger ”et forræderi mod håndværkets rodede kompleksitet”. I praksis er processen mere flydende og dynamisk, men det er vigtigt at have en god fornemmelse for alle disse faser, allerede før man begynder at interviewe. Bogen giver gode og konkrete beskrivelser af de forskellige måder, hvorpå man kan kode, kategorisere, kondensere og meningsfortolke, hvilket for nybegyndere kan opleves som en ret uoverskuelig og usystematisk proces.

Det er en gennemgående pointe i bogen, at forskningsinterviewet er et håndværk og ikke en systematisk metode, hvor man følger mere eller mindre mekaniske regler. Kvalitativ forskning og formidling af dette er en kunst. Udfordringen er således at lære denne kunst til nye forskere. Kvale og Brinkmanns bud er at give tommelfingerregler i stedet for klare retningslinjer, samt give læseren mulighed til at ”kigge dygtige interviewforskere over skuldrene”. Man kan kun lære håndværket ved ”tålmodigt at se fagets mestre interviewe og læse fremragende inter-viewrapporter”. I bogen præsenteres man bl.a. for mestre som den græske filosof Sokrates og forfatteren Haruki Murakami, så har man lidt at stræbe efter.

Kvalitativ metode har været i stor vækst indenfor human- og samfundsvidenskaberne de seneste 20-30 år, og denne vækst har resulteret i et væld af tilgange og perspektiver. I psykiatrien har denne forskning blandt andet gjort sig bemærket ved at beskrive brugernes subjektive oplevelser af deres vanskeligheder, behandling og recovery (Boydell et al., 2010). Centralt i Kvale og Brinkmanns tilgang er, at forskningsinterviewet skal forstås som en vidensproducerende aktivitet. Mens grounded theory (Glaser og Strauss, 1967) tager udgangspunkt i en induktiv teoridannelse og tilstræber indsamling af data, som eksisterer uafhængigt af metoden og forskere, opfatter en mere socialkonstruktionistisk tilgang ikke data som givne, men som noget der skabes i og gennem samtalen. Interviewviden er ifølge Kvale og Brinkmann en meningsskabende praksis, der er kontekstuel, sproglig, narrativ og pragmatisk. De forskellige epistemologiske positioner er ikke blot akademiske øvelser, men har også praktiske konsekvenser for de be-slutninger man tager, såsom karakteren af transskriptioner, valget af analysemetoder og forståelsen af objektivitet og validitet. Ét eksempel er betydningen af ledende spørgsmål i interviewsituationen. Mens man i grounded theory sigter mod at undgå disse fejlkilder i forsøget på at tilegne sig objektiv viden, kan en tilgang, der anser viden som socialt konstrueret, bruge ledende spørgsmål til at udforske styrken og forsvarligheden ved interviewpersonens opfattelser.

En anden gennemgående pointe i bogen, er ønsket om at fastholde interview-forskningens ”variansrigdom og kontekstualitet”.  I tråd med en større brug af kvalitativ forskning er faren for, at den bliver genstand for krav om effektivitet og ensartethed; eller det sociologen George Ritzer omtaler som ”McDonaldificering” af de kvalitative metoder. Som eksempel peger forfatterne på den øgende brug af fokusgrupper, som kan være en effektiv og hurtig måde at skaffe data på. Det kræver imidlertid tid, fordybelse og baggrundsviden at fremskaffe ny viden, der rækker ud over commonsense. Forfatterne advarer derfor mod overfladiske ”turistinterviews”, hvor intervieweren uden væsentlig forudgående træning møder interviewpersonen i en meget kort periode, optager en samtale i snapshot-form og efterfølgende forsøger at sige noget interessant om det.

Tredje udgave af Interview har både været et hyggeligt gensyn fra tiden som psykologistuderende, hvor den i mange år har været en hjørnesten i pensum for kvalitativ metode, men også en god reminder om de epistemologiske grundantagelser i kvalitativ forskning, herunder interviewets særlige force til at give forskeren indsyn i folks unikke ”livsverdener”. Den kan varmt anbefales til både studerende, forskere og klinikere, som ønsker en god indføring i interviewet som forskningsredskab.

Jens Einar Jansen

Ph.d. og specialist i psykoterapi
Psykiatrisk Forskningsenhed

Highly recommended

Siden sidst har der været udgivet to special issues vedrørende personlighedsforstyrrelser som vurderes særligt relevant for Instituttets medlemmer.

The Lancet series om personlighedsforstyrrelser
Det anerkendte videnskabelige tidsskrift Lancet har samlet nogle af feltets fø-rende forskere og bedt dem udarbejde oversigtsartikler vedrørende klassifikation, udvikling (kontinuitet og forandring) samt behandling. De tre artikler er skrevet kort og koncist, men samler alligevel på fornem vis den viden, der aktuelt eksisterer. Alle tre artikler kan varmt anbefales til at danne sig en oversigt over vores komplekse felt. I forhold til den sidste artikel af Bateman og kolleger, der omhandler behandling, skal det fremhæves, at denne artikel omhandler alle former for personlighedsforstyrrelser, og inkluderer såvel psykoterapeutisk som psykofarmakologisk behandling.

Tyrer, P., Reed, G. M., & Crawford, M. J. (2015). Classification, assessment, prevalence, and effect of personality disorder. Lancet, 385(9969), 717-26.

Newton-Howes, G., Clark, L. A., & Chanen, A. M. (2015). Personality disorder across the life course. Lancet, 385(9969), 727-34.

Bateman, A. W., Gunderson, J., & Mulder, R. (2015). Treatment of personality disorder. Lancet, 385, 735-43.

SJCAPP Special Issue om personlighedsforstyrrelser hos unge

IPTP har valgt at sponsorere et special issue af Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology (SJCAPP), der omhandler personlighedsforstyrrelser hos unge. Artiklerne er baserede på foredrag og indlæg ved ISSPD kongressen, som Instituttet afholdt i København i september 2013. Artiklerne omhandler reviews af den eksisterende forskning i personlighedsforstyrrelser hos unge. Videre er der bl.a. empiriske artikler med fokus på udredning af personlighedspatologi hos unge. Eftersom SJCAPP er open-access kan alle artikler downloades kvit og frit på tidsskriftets hjemmeside (www.sjcapp.org).

Simonsen, E., & Kongerslev, M. (2015). Personality disorders in adolescence: Introduction to the special issue. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 3(1), 1-4.

Fossati, A. (2015). Diagnosing borderline personality disorder during adolescence: A review of the published literature. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 3(1), 5-21.

Brunner, R., Henze, R., Richter, J., & Kaess, M. (2015). Neurobiological findings in youth with borderline personality disorder. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 3(1), 22-30.

Kongerslev, M. T., Chanen, A. M., & Simonsen, E. (2015). Personality disorder in childhood and adolescence comes of age: A review of the current evidence and prospects for future research. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 3(1), 31-48

Sharp, C., & Kalpakci, A. (2015). If it looks like a duck and quacks like a duck: Evaluating the validity of borderline personality disorder in adolescents. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 3(1), 49-62

Schlüter-Müller, S., Goth, K., Jung, E., & Schmeck, K. (2015). Assessment and treatment of identity pathology during adolescence. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 3(1), 63-70.

Tromp, N. B., & Koot, H. M. (2015). Psychometric qualities of the Dimensional Assessment of Personality Pathology - short form for adolescents. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 3(1), 71-79.

Kongerslev, M. T., Bo, S., Forth, A. E., & Simonsen, E. (2015). Assessment of the affective dimensions of psychopathy with the Danish version of the Inventory of Callous-Unemotional Traits among incarcerated adolescent boys: A study of reliability, criterion validity, and construct validity. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 3(1), 80-96.

Mickey Kongerslev

Fornyelse af medlemskab/kontingent

Vedlagt dette Newsletter er reminder til de medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent for 2015. – Kontakt mig på info@iptp.dk, hvis du mener at have betalt.
Som medlem får du tilsendt Newsletter og har mulighed for at deltage i de fleste af Instituttets arrangementer til nedsat pris.
Årskontingentet er fortsat 400,00 kr.
Dorit Mortensen

Kalender

9th European Congress on violence in clinical psychiatry, 22 – 24 October 2015, Crowne Plaza Copenhagen Towers, Copenhagen, Denmark; www.oudconsultancy.nl

ISSPD XIV Personality Disorders across the Lifespan, 13 – 16 October 2015, Montreal, Canada, www.isspd2015.org

Fotoalbum på flickr