Hent nyhedsbrevet i pdf-format juli2006

Nyhedsbrev nr. 32

Orientering fra formanden

Bestyrelsen har afholdt sin årlige bestyrelsesweekend, denne gang på Klitgården i Skagen. De nuværende og fremtidige aktiviteter i Instituttet blev drøftet, og jeg skal her nævne nogle af de vigtigste emner.

Vi vil i Instituttet afholde flere kurser i brug af instrumenter til personlighedsdiagnostik. Gennem nogle år har vi haft succes med afholdelse af MCMI-kurser. De vil nu blive suppleret med to nye typer af kurser, nemlig om anvendelsen af SCID-II og NEO-PI-R. Som det fremgår andet steds i Newsletter, er der programsat seminarer for SCID-II under ledelse af Morten Kjølbye og for NEO-PI-R under ledelse af Erik Simonsen.

Et andet vigtigt punkt, der blev drøftet, var kurser om personlighed, personlighedsforstyrrelser og misbrug. Per Nielsen har fået sammensat et flot program med den amerikanske psykiater Samuel Ball og den hollandske psykolog Roel Verheul. Seminaret afholdes 29.-30. marts 2007 på Ringgaarden i Middelfart. Seminaret vil blive forudgået af et rent dansk seminar den 18. januar. Hold øje med vores hjemmeside www.iptp.dk, hvor seminarerne annonceres.

Bestyrelsen drøftede også sin publikationsvirksomhed. Det er glædeligt at kunne meddele, at en artikel om personlighedsforstyrrelser udarbejdet af Sebastian Simonsen og Birgit Bork Mathiesen nu vil blive publiceret i PsykologNyt. Bestyrelsen har planlagt statusartikel til Ugeskrift for Læger (er fremsendt) og en oversigtsartikel om borderline. Det blev besluttet, at bestyrelsen også vil udarbejde en oversigtsartikel om anvendelsen af instrumenter til brug for personlighedsdiagnostik.

En anden vigtig beslutning på Skagen-seminaret var forberedelser af et evt. multicenterstudie om diagnostik og behandling af personlighedsforstyrrelser. Per Sørensen vil stå i spidsen for koordineringen af dette. Dette initiativ skal ses i lyset af, at der formentlig vil blive lettere adgang til forskningsmidler til brug for undersøgelse og behandling af personlighedsforstyrrelser, idet man kan forvente, at regeringen tilfører psykiatrien ekstra forskningsmidler. Fra centralt hold vil pege på, at der bør gøres en forstærket indsats i udforskning af angst, depression, misbrug og personlighedsforstyrrelser.

Vores hjemmeside er igen blevet forbedret! Jeg håber, Instituttets medlemmer gør aktivt brug af hjemmesiden, som er gjort mere brugervenlig. Det er tanken, at hjemmesiden skal koordineres med ISSPD’s hjemmeside, og vi håber, at der sker et forstærket internationalt samarbejde omkring engelske versioner af nationale hjemmesider fra institutioner, som beskæftiger sig med personlighedsforstyrrelser.

Bestyrelsen besluttede fortsat at udgive Newsletter i papirudgave: Lundbeck Pharma er ophørt med at sponsorere udgivelsen, men bestyrelsen finder, at hæftet har stor praktisk betydning og kan være med til at holde bevidstheden om Instituttets eksistens ved lige, ikke mindst for medlemmer, som ikke har testamenteret en del af deres tid til ophold på nettet!

Glen O. Gabbard måtte desværre af personlige grunde aflyse seminaret, der var planlagt til november i år. Han prøver at finde tid til at afholde sit seminar i foråret 2007.

Instituttet har et godt samarbejde med PsykiatriFonden om afholdelse af årlige 2-dages kurser om personlighedsforstyrrelser. Der har netop været afholdt et sådant kursus i slutningen maj måned, og det blev forud for dette besluttet, at de foredrag, der blev afholdt, skulle omdannes til en antologi og udgives som bog af PsykiatriFondens forlag. I den forbindelse vil jeg også her nævne, at psykolog Carsten René Jørgensen på Akademisk Forlag har udgivet en ny bog ”Personlighedsforstyrrelser – moderne relationel forståelse og behandling af borderline-lidelser”. Bogen er anmeldt andet steds i Newsletter.

Vi besluttede sidste år at lave en ny type arrangementer, hvor vi lod to estimerede forskere belyse et emne fra hver deres indfaldsvinke. Anthony Bateman og Wies van den Bosch tørnede sammen i marts i Århus sat i stævne af Morten Kjølbye og Sebastian Simonsen. Som det fremgår af anmeldelsen af seminaret andet steds i dette Newsletter, blev det et spændende seminar, der bekræftede, at den slags konfrontationer er nyttige for at fastholde Instituttets brede udsyn og ønske om kritisk debatteren.

Niels Peter Rygaard og Birgit Bork Mathiesen gennemførte med succes konferencen ”Attachment, Loss, and Personality Development”, som blev afholdt på FUHU’s konferencecenter i Fiolstræde i maj. Seminaret havde et fagligt spændende program, og arrangementet blev godt modtaget af deltagerne. Det er ikke så tit, vi gennemfører arrangementer, hvor der er fokus på børne-ungdomsområdet, og specielt Niels Peter Rygaard fortjener ros for at tage initiativ til dette arrangement.

I august måned afholder vi det 3. Millon-seminar, i år med en belgisk psykolog Gina Rossi (det lyder italiensk!) som gæsteforelæser. Gina har lavet ph.d.-afhandling om MCMI-III og bl.a. publiceret sine faktoranalytiske studier af MCMI-III og sammenlignende studier af MCMI-III og MMPI-2. Seminaret er nærmere omtalt andet steds i Newsletter.

Patricia Coughlin Della Selva gæster os igen i år. Der er efterhånden mange klinikere i Danmark, der har ladet sig inspirere af hendes tilgang til korttidsterapi. Mødet finder sted mandag den 11. september og er også omtalt andet steds i Newsletter.

Så er der bare tilbage at ønske alle en god sommer – som for manges vedkommende i læsende stund allerede er et overstået kapitel – men så godt efterår da…

Erik Simonsen ( formand )

Referat fra IPTP’s ordinære generalforsamling 19. april 2006

Generalforsamling afholdt den 7. april 2010 i Smedehus, Roskilde:

Ad 1) Valg af dirigent og referent
Dirigent Birgit Bork Mathiesen, Dorit Mortensen referent.

Ad 2) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Ad 3) Bestyrelsens beretning
I det forløbne år har der været seminarer med hhv. Anthony Bateman og Michael Stone, foruden det årlige Millon-seminar og introduktions- og certificeringskurser i MCMI-III. Se i øvrigt formandens årsberetning nedenfor.

Ad 4) Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
Ingen kommentarer.

Ad 5) Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
Bestyrelsen vil i maj samles til bestyrelsesseminar, hvor årets aktiviteter vil blive planlagt.

Ad 6) Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag.

Ad 7) Fastlæggelse af budget og kontingent
Kontingentet på 300 kr. om året fastholdes.

Ad 8) Valg af bestyrelse og suppleanter
Morten Kjølbye og Per Sørensen genvælges. Som suppleant vælges overlæge Bo Jensen Hou.

Ad 9) Valg af revisorer
Nuværende fortsætter.

Ad 10) Valg af medlemmer til faste udvalg
Der er ingen faste udvalg.

Ad 11) Eventuelt.
Der var intet til eventuelt.

Årsberetning

Bestyrelsen konstituerede sig i det forløbne år med Erik Simonsen som formand, Morten Kjølbye som næstformand og Ulrik Haahr som sekretær og kasserer. Sebastian Simonsen blev valgt som redaktør af Newsletter. Der har været afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder: 2.4., 4.5., 13.10. og 4.1. Ved årsskiftet havde Instituttet knapt 300 medlemmer.

Millon-seminar

Det andet Millon-seminar blev afholdt på Amtssygehuset Fjorden med 12 deltagere. Gæsteforelæser var Millons nære medarbejder Seth Grossman, der gennemgik den teoretiske baggrund for Millon-testen, og han fremlagde nogle af sine egne forskningsresultater om facetskalaer. Med disse skalaer kan man raffinere beskrivelsen af patientens personlighedspatologi. For hver af person­ligheds­skalaerne er der 3-4 subskalaer, der fx beskriver den interpersonelle stil eller patientens temperament. Disse facetskalaer svarer til det, der er udviklet eksempelvis for NEO-PI-R-testen. Herudover var der på seminaret indlæg fra Ask Elklit, Per Sørensen og Per Hensen, som selv anvender MCMI-testen i deres forskningsprojekter. Der var enighed om, at det var vigtigt en gang årligt at have disse seminarer, både af hensyn til gensidig inspiration og udveksling af ideer, men også for at holde hinanden orienteret om testens udvikling nationalt og internationalt. Flere af deltagerne havde relativ lang erfaring i brugen af MCMI-testen, og de mindre erfarne havde stort udbytte af at få råd og vejledning om uafklarede spørgsmål. Det årlige seminar afholdes i august måned.

Seminar med Anthony Bateman

Som opfølgning på seminaret med Peter Fonagy i foråret 2004 afholdt vi i det tidlige forår 2005 et seminar med Anthony Bateman, der gennemgik en psykoanalytisk orienteret behandlingsmodel baseret på mentaliseringsbegrebet. Seminaret blev en succes, ikke mindst fordi seminaret blev meget klinisk orienteret med gennemgang af cases og en videogruppesession, hvor både Bateman og Fonagy deltog som terapeuter. Fonagy og Bateman har udgivet bogen ”Psychotherapy of borderline patients”, som markerer et markant fremskridt i den europæiske litteratur om attachmentteori - det empiriske grundlag og implikationen for behandling af borderline patienter. Der var enighed om, at Instituttet bør følge op med nye arrangementer med Fonagy/Bateman, som på én gang både er arvtagere og fornyere af den analytiske tradition for behandling af personlighedsforstyrrelser, således som den blev grundlagt af Kernberg, Gunderson, Stone m.fl. i USA i 70-80’erne.

IPTP’s forskningsudvalg

Bestyrelsen nedsatte i 2005 et forskningsudvalg med Birgit Bork Mathiesen som formand. Forskningsudvalget har besluttet, at der skal sættes fokus på området borderline personlighedsforstyrrelse, og Birgit Bork Mathiesen har i Newsletter 30/05 beskrevet sine faglige begrundelser for, at netop dette område er valgt som første kerneområde for forskningsudvalgets aktiviteter. Det er forskningsudvalgets håb, at man dels via arrangementer, hvor fremtrædende forskere inden for borderline området trækkes til Danmark, og dels via den specielle ekspertise, der er blandt Instituttets medlemmer, kan støtte yngre forskere i udvikling af projekter (inkl. ph.d.-studier), hvor teoretiske og kliniske aspekter af borderline diagnosen bliver undersøgt nærmere. Birgit Bork Mathiesen har specielt peget på behovet for undersøgelse af de neuropsykologiske deficit, sammenhæng mellem tilknytningsforstyrrelser, affektreguleringsevne og ændringer af hjernefunktionerne i præfrontale områder og det limbiske system. Medlemmer, der er interesseret i at indgå i et forskningssamarbejde og/eller udveksle erfaringer kan henvende sig til formanden for udvalget, Birgit Bork Mathiesen, på e-mail: Birgit.Bork.Mathiesen(snabel-a)psy.ku.dk.

Specialafsnit til behandling af personlighedsforstyrrelser

Bestyrelsen besluttede i det forløbne år, at en af Instituttets opgaver er at formidle viden om, hvad der foregår rundt omkring i landet, dels af forskning og dels udvikling af behandlingsmiljøer, der specifikt retter sig mod behandling af patienter med personlighedsforstyrrelser. Vi er vidende om, at der har været forsøg på at skabe netværk, men IPTP vil bl.a. gennem sit Newsletter prøve at formidle oplysninger om, hvordan behandlingsmiljøerne er under opbygning. I det forløbne år har vi i Newsletter (30/05 og 31/05) fået beskrivelser af behandlingsteamet ved ”Klinik for angst og personlighedsforstyrrelser ved Psykiatrisk Hospital i Århus” og ”Specialiseret Enheds Dagafsnit, Psykiatrisk Afdeling, Amager Hospital”. I Århus har de for ét teams vedkommende med udgangspunkt i en psykoanalytisk referensramme knyttet forskningsaktiviteter ved behandling af patienter med borderline tilstande (se Newsletter 30/05, Morten Kjølbye). Der er blot 6 behandlere i teamet, og patienterne tilbydes et 2-årigt behandlingsprogram. Der foretages en grundig lægelig udredning med deskriptiv diagnostik og psykodynamisk problemformulering. Forskningsprojektet er tilrettelagt som en randomiseret undersøgelse af gruppeterapi over for individuel terapi i kombination med gruppeterapi.

På Amager Hospital er der planlagt en naturalistisk undersøgelse af patienter indlagt til behandling for forstyrret personlighedsstruktur (se Newsletter 31/06, Per Sørensen). Også her er det kliniske arbejde kombineret med forskningsaktiviteter. Der er planlagt projektstart i 2006 med en inklusionsperiode på 1½ år, hvor patienterne almindeligvis behandles i en 6 måneders periode. Det er planlagt, at forskningsaktiviteterne ved Dagklinikken, Amtssygehuset Fjorden og Bispebjerg Hospitals daghospital skal beskrives i kommende numre af Newsletter. Det vil være naturligt, at Instituttet på et senere tidspunkt arrangerer fælles seminarer, hvor forskningsresultater fra disse nye undersøgelser kan fremlægges.

Millon-testen

Introduktions- og certificeringskurser afholdes fortsat i Institut-regi. Interessen for MCMI-III er uforandret stor trods de vanskeligheder, der er indtrådt i og med, at Dansk Psykologisk Forlag ikke har kunnet få tilladelse af Pearson til at lancere en pc/internetbaseret scoringsversion. Blandt Instituttets medlemmer og blandt andre interesserede er der udtrykt stor tilfredshed med, at Instituttet påtager sig opgaven at give en grundig indføring i testens konstruktion og administration samt supervision til brugere af testen. Instituttet vil derfor fortsat afholde introduktions- og certificeringskurser, både i forårs- og efterårssemestret. Disse kurser i kombination med det årlige Millon-seminar kan betyde, at der opbygges et stærkt nationalt netværk omkring brugen af testen. Instituttet vil fortsat presse på, for at vi kan komme ud af den meget ulykkelige situation, at så mange har gennemgået oplæring og træning i brug af testen og nu sidder tilbage med store praktiske problemer med et håndscoringssystem, som er besværligt og meget tidskrævende. Efter aftale med Dansk Psykologisk Forlags direktør Henrik Skovdahl vil Instituttet koordinere den hjemlige forskning i brugen af MCMI-III, herunder brugen af statistikbaserede scoringsprogrammer af MCMI-testen.

ISSPD

Den 9. internationale kongres om personlighedsforstyrrelser blev afholdt i Buenos Aires/Mar del Plata i april 2005. Kongressen fik kun behersket succes, først og fremmest fordi der var relativt få deltagere fra Europa og USA, men også fordi kongressen var integreret i de latinamerikanske landes årlige psykiatrikongres. ISSPD kæmper med et faldende medlemstal og en usikkerhed om, hvordan man skal udvikle organisationen, herunder specielt om der skal udvikles nationale ISSPD-organisationer, eller man alternativt skal knytte nationale institutter/foreninger til ISSPD. Der har også været problemer med manglende opdatering af Newsletter.

Den næste internationale ISSPD-kongres bliver i Haag 19.-22. september 2007, www.isspdcongress2007.nl.

WPA

Sektionen for personlighedsforstyrrelser under WPA havde møde ved verdenskongressen i Cairo i september 2005. Erik Simonsen blev genvalgt som formand for sektionen, Peter Tyrer blev næstformand og den new zealandske psykiater Roger Moulder blev valgt som sekretær. Sektionen har søgt om at få Journal of Personality Disorders som sit officielle tidsskrift, men det har forlaget Guilford ikke ønsket. I stedet søger vi at blive tilknyttet et nyt tidsskrift: ”Personality and Mental Health” som officielt tidsskrift, men om dette kan realiseres vides ikke på nuværende tidspunkt. Den væsentligste aktivitet for sektionen har været udarbejdelsen af undervisningsprogram om personlighedsforstyrrelser under redaktion af Ted Millon, Elsa Ronningstam og Erik Simonsen. Programmet forventes at være færdigt i slutningen af 2007 og vil være frit tilgængeligt på Internettet.

I 2005 udkom bogen ”Personality Disorders” redigeret af Mario Maj, Hagop S. Akiskal, Juan E. Mezzich og Ahmed Okasha på forlaget John Wiley and Sons Ltd. Dette er det 8. bind i WPA’s serie om Evidens og evidensbaseret psykiatri. Bogen er anmeldt grundigt i Newsletter 31/06 af Sebastian Simonsen. Som det fremgår af Sebastians gennemgang, er det lidt af en kogebog på 500 sider omfattende 6 oversigtsartikler og 80 kommentarer fra prominente forskere. Sebastian påpeger, at der er nogle gennemgående temaer på tværs af kapitlerne: Hvad er den diagnostiske stabilitet af personlighedsdiagnoser? Er det bedre at have en dimensionel tilgang til beskrivelse af forstyrrende personlighedstræk? Hvordan virker behandling af patienter med personlighedsforstyrrelser? Disse spørgsmål kan vi måske yde bidrag til at få belyst også fra dansk forskning de kommende år!?

Stone-seminar om ”det onde i fredstid”

Michael Stone, som har gæstet Instituttet gentagne gange de senere år, samlede en lille kreds til sine foredrag om onde personer. Stone gennemgik noget af den viden, vi i dag har om psykopati og fremlagde en lang række cases fra sit arbejde som retspsykiater i New York. Det var indtrykket, at nok var beskrivelserne tankevækkende, men det var relativt begrænset, hvad man kunne bruge disse beskrivelser til i dansk sammenhæng. Hvis vi skal videre i Institut-regi med personlighedsforstyrrelserne i retspsykiatrisk sammenhæng, må det nok blive over mod en belysning af resultater fra behandlingsorienterede programmer. En mulighed var at få belyst behandlingen af personlighedsforstyrrelser blandt de sædelighedskriminelle eller kognitive behandlingsprogrammer, der retter sig mod psykopatens dårlige impulskontrol og aggressivitet.

Erik Simonsen

DBT og mentaliseringsbaseret terapi (MBT) af borderline patienter

I et samarbejde mellem Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Psykiatrisk Hospital i Århus og IPTP blev et 2-dage symposium med Wies van den Bosch fra Holland og Anthony Bateman fra London afholdt tidligt på foråret i Århus. Arrangementet var velbesøgt og velarrangeret og tak til Morten Kjølbye og Sebastian Simonsen for dette.

Symposiet var tænkt som en diskussion og dialog mellem forskellige terapiretninger for personlighedsforstyrrelser, som har vist sig effektive og har vundet en pæn udbredelse. Symposiet var struktureret således, at de to foredragsholdere skiftende holdt indlæg og havde mulighed for at kommentere og muligvis supplere den anden, en metode som Bateman benyttede mere end Wies van den Bosch. Den første dag var koncentreret om det teoretiske grundlag, den anden dag den kliniske udmøntning af den teoretiske forståelse. Bateman var som sædvanlig veltalende, intuitiv og til tider grænsende til det bramfri, men altid i kontrol og kontakt. Hans indlæg bag præg af, hvor vidende han er om sit teoretiske ståsted og den afledte kliniske praksis, og han illustrerede det på forskellige og imponerende vis gennem de to dage. Det var tydeligt, at han har været en afgørende figur i udviklingen af den mentaliseringsbaserede psykoterapi på et både teoretisk men især klinisk grundlag. Mens Wies van den Bosch nok delvist var hæmmet af sproget, trods et godt engelsk, men især at dialektisk baseret terapi er udviklet af Linehan i USA, og Wies van den Bosch til en vis grad har overtaget denne model og ikke selv har udviklet den. Dialogen som en gensidig udveksling kom derfor lidt til kort, og det stod klart at DBT er en pragmatisk klinisk tilgang som inddrager de aspekter i terapiformen, som findes belejligt og som synes at virke - eksempelvis mindfullness. DBT er baseret på en biosocial model for borderline patienter, som på mange måder ligner en mere generel sårbarhed-stress model; hvor jeg fandt forståelsen omkring invaliderende omgivelser og muligheden for validerende interventioner specielt interessant med de problemer, man har med borderline patienter indlagt på psykiatrisk hospital. Mentaliseringsbaseret terapi er forankret omkring et teoretisk fundament om menneskelig udvikling, og hvornår og hvorfor det går galt. Her står mentaliseringsbegrebet som en forståelsesramme for behandlingen og interventioner i forhold til den aktuelle kliniske situation. I den mentaliseringsbaserede terapi opfattes den manglende udvikling af et stabilt selv som afgørende for den invaliderede mentaliseringsevne hos forskellige typer patienter. En evne som stimuleres i den interpersonelle relation og som udnyttes i den terapeutiske proces.

Det var bemærkelsesværdigt, hvorledes begge foredragsholdere synes at etablere en form for branding af deres terapiformer. Den dialektiske adfærdsterapi kaldes konsekvent DBT, som er let at huske. Mens den mentaliseringsbaserede psykoterapi nu forkortes MBT (mentalization based therapy), som vel er ligeså let at huske.

Per Sørensen

Kontingent

En del har endnu ikke betalt medlemskontingent for 2006. Årskontingentet på 300,00 kr. bedes betalt snarest. Ved betaling via netbank bedes du tydeligt angive navn og evt. medlemsnummer. Registreringsnummeret i BG Bank er 1551, kontonummer 4639677.

Jeg vil gøre opmærksom på, at man er medlem som privatperson, hvorfor kontingent ikke betales/opkræves via EAN-nummer.

Dorit Mortensen

Støtte til nyhedsbrevet bortfalder

Instituttet har igennem en årrække modtaget støtte fra Lundbeck Pharma til at udgive et nyhedsbrev halvårligt. Denne støtte bortfalder nu. Vi har indtryk af, at medlemmerne er glade for nyhedsbrevene, og vi er usikre på, om det er tilstrækkeligt, at nyhedsbrevene lægges ud på hjemmesiden. Vi ville blive glade for mails med tilkendegivelser fra medlemmer om deres holdning til problemet.

Sebastian Simonsen

Kurser og seminarer

For de følgende kurser og seminarer gælder samme tilmeldings- og betalingsprocedure:

Tilmelding til Dorit Mortensen e-mail rfdm(snabel-a)ra.dk eller i nogle tilfælde via hjemmesiden www.iptp.dk. Telefonisk: 47327775 eller 26282916. Kursusafgift betales inden kurset/seminaret på konto i BG Bank: 1551-0004639677.

3. Millon seminar

Seminaret er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor vi samler klinikere, som arbejder aktivt med MCMI. Den udenlandske gæst i år er den belgiske psykolog og ph.d. Gina Rossi fra Vrije Universiteit Brussel, Faculty of Psychology and Educational Sciences. Om eftermiddagen bliver der indlæg fra danske foredragsholdere, som anvender MCMI i forskningsprojekter.

Tid: Torsdag den 24. august 2006 kl. 9.00-16.00
Sted: Amtssygehuset Fjorden, Roskilde
Kursusafgift: 800 kr. for medlemmer af IPTP, 1.000 kr. for ikke-medlemmer
Deltagerantal: Max. 25
Tilmeldingsfrist 14. august 2006

Workshop med Patricia Coughlin Della Selva, Clinical Psychologist, Ph.d.

Detecting and treating Pathological mourning states

Patologiske sorgtilstande kan ofte forklæde sig som en række andre symptomer, og der skal gøres et stykke detektivarbejde for at få adgang til dem. Patricia Coughlin er ved at være et kendt ansigt i Danmark, ikke mindst i Jylland, hvor hun har holdt flere foredrag. IPTP har nu inviteret hende til København for anden gang, hvor vi vil holde en heldagsworkshop med hende. Emnet er som overskriften antyder, hvordan vi som psykoterapeuter opdager og behandler patologiske sorgreaktioner. Dette er blevet kaldt ”den store bedrager” af Davanloo, grundlæggeren af intensiv dynamisk korttidsterapi. Patricia Coughlin vil vise os vejen igennem fælder, forsvar og modstand og som altid illustrere sin teknik med kliniske case-eksempler. Foredraget vil foregå på engelsk.

Tid: Mandag den 11. september 2006 kl. 9.30-17.00
Sted: FUHU’s konferencecenter, Fiolstræde 44, Kbh. K
Kursusafgift: medlemmer af IPTP 1.600 kr., for ikke-medlemmer 1.800 kr.
Tilmelding senest 21. august 2006

Introduktionskursus i brugen af MCMI III

Millon Clinical Multiaxial Inventory III

MCMI III er oversat til dansk, og der foreligger en dansk manual. Psykologisk Forlag står for udgivelsen. Der er udgivet et håndscoringsprogram, men forlaget forventer at lancere en web-baseret eller pc-baseret scoring.

Kurset henvender sig til kliniske psykologer og psykiatere, der ønsker at anvende spørgeskemaet MCMI som personlighedstest som led i en diagnostisk evaluering.

Program:

  • Kort gennemgang af testens personlighedskategorier
  • Kort introduktion til Millons teorier og publikationer
  • Gennemgang af forskningsresultater vedrørende MCMI I-II
  • MCMI III’s konstruktion, administration og anvendelsesmuligheder
  • Fortolkning af MCMI III profiler
Tid: Onsdag den 20. september 2006 kl. 9.00-16.00
Sted: Amtssygehuset Fjorden, Aktivitetshuset, Roskilde
Underviser: Forskningslektor, forskningsoverlæge Erik Simonsen
Kursusafgift: 1.200 kr. for medlemmer af IPTP, 1.400 kr. for ikke-medlemmer
Deltagerantal: Max. 15

Introduktionskursus i NEO-PI-R

NEO-PI-R er sammen med MCMI-III og MMPI blandt de hyppigst anvendte spørgeskemaer til klinisk brug. NEO-PI-R beskriver 5 grundlæggende faktorer: Neuroticisme, ekstroversion, samarbejdsvillighed, åbenhed og samvittighedsfuldhed samt en række underliggende facetter. NEO-PI-R står knapt så stærkt i relation til en traditionel klassifikation af personlighedsforstyrrelser som fx MCMI-III, men har sin styrke i beskrivelsen af patientens ressourcer, stærke og svage sider. Testen er videnskabeligt velunderbygget og er valideret i flere transkulturelle studier. Den er hyppigt anvendt i forskningsprojekter, men har også vist sig at være et nyttigt instrument til brug for en almindelig psykologisk testning eller til brug for psykiatriske speciallægeerklæringer.

Program:

  • Gennemgang af testens konstruktion og administration
  • Kliniske og forskningsmæssige anvendelsesmuligheder
  • Gennemgang af eksempler på anvendelse i forskningsprojekter
  • Gennemgang af en række sygehistorier, hvor testen har været anvendt som led i en klinisk udredning

Testen er udgivet af Dansk Psykologisk Forlag, og der foreligger en manual, som det forventes, at deltagerne har anskaffet sig inden kurset.

Tid: Fredag den 10. november 2006 kl. 9.00-16.00
Sted: Amtssygehuset Fjorden, Roskilde
Underviser: Forskningslektor, forskningsoverlæge Erik Simonsen
Kursusafgift: 1.800 kr. for medlemmer af IPTP, 2.000 kr. for ikke-medlemmer
Deltagerantal: max. 20

Tilmeldingsfrist 13. oktober 2006

Introduktionskursus i SCID-II

SCID-II er et semistruktureret interview, der giver mulighed for at foretage en præcis diagnostisk vurdering af personlighedsforstyrrelserne, som de er defineret i det amerikanske diagnosesystem, DSM. SCID-II er opbygget således, at den som interviewes først udfylder et spørgeskema bestående af de diagnostiske kriterier for alle personlighedsforstyrrelserne, hvorefter særligt ”ja”-besvarel­serne danner baggrund for det efterfølgende interview. SCID-II findes i dansk oversættelse og udgives af Syddansk Universitetsforlag. SCID-II er et instrument, der egner sig til både forskning og den kliniske hverdag. Internationalt er der således publiceret flere artikler, hvor der er demonstreret test-retest og interraterreliabilitet. I dansk sammenhæng bruges instrumentet i flere igangværende forskningsprojekter.

Der er planlagt et kursus i Århus og et i Roskilde

Tid / sted: Fredag den 3. november 2006 kl. 9.00-16.00, Psykiatrisk hospital i Århus
eller fredag den 30. marts 2007 kl. 9.00-16.00, Amtssygehuset Fjorden, Roskilde
Underviser: Afdelingslæge Charlotte Freund og psykolog Rikke Bøye
Kursusafgift: 1.800 kr. for medlemmer af IPTP, 2.000 kr. for ikke-medlemmer
Deltagerantal: max. 20
Tilmeldingsfrist hhv. 6. oktober 2006 og 2. marts 2007
Kalender

Xth International ISSPD Congress, 19-22 September 2007, The Hague, The Netherlands - www.isspdcongress2007.nl

Fotoalbum på flickr