januar2005

Nyhedsbrev nr. 29

Orientering fra formanden

Instituttet går nu ind i sit 17. leveår! Det er altid en hårfin balance at skulle holde fast i det oprindelige samtidig med hele tiden at forny sig. Da vi i sin tid stiftede Instituttet, fik vi lavet vores logo, som med sine klare grundfarver skal symbolisere diversiteten i personlighedsbegrebet og den akademiske tilgang til forståelse af personlighedsforstyrrelser. Vi bliver aldrig ”followers” til en enkelt skole, dvs. et institut, der har en ideologi, som vi tordner derudad med for at overbevise medlemmerne om en bestemt sandhed inden for området. De 4 farver i vores logo komplementerer de fire bogstaver i Instituttets navn. Men de udtrykker også fire tilgange til forståelsen af personligheden og dens forstyrrelser: det fænomenologiske, det biologiske, det psykodynamiske-kognitive-adfærdsmæssige og det sociokulturelle. Da vi kreerede logoet, var vi også meget bevidste om, at der skulle være luft mellem farverne (ingredienserne), luft til bevægelse og fornyelse. Men farverne (signalerne) er klare og markante som ild, jord, vand og luft. I bestyrelsen bestræber vi os til stadighed på at leve op til ovenstående idealer og være tro mod det oprindelige, og det skulle gerne afspejle sig i programlægningen.

Som omtalt i sidste Newsletter 28/04 er processen med revision af DSM/ICD klassifikationssystemerne nu sat i gang. Der bliver de kommende 3 år i samarbejde med WPA (World Psychiatric Association) afholdt ”launch conferences”, hvor der i 2 dages konferencer bliver sat fokus på 10 hovedområder inden for psykiatrien: skizofreni, misbrug, depression etc. Hvilke spørgsmål må afklares videnskabeligt inden for disse områder, inden man kan skride til revision af de eksisterende systemer for klassifikation. Personlighedsforstyrrelser blev udset til at være det første område, hvor der skal ske en afklaring om, hvorvidt en dimensionel tilgang helt eller delvist kan afløse den nuværende kategorielle. De væsentligste problemer med det kategorielle er som bekendt: betydelige overlap mellem kategorier, manglende adækvat dækning af kliniske problemstillinger, arbitrær grænse for hvad der er sygdom, og hvad der er ”normalt”, manglende sammenhæng med en teori om det normale. Professor Tom Widiger og undertegnede havde fået til opgave at udpege og samle 25 eksperter fra hele verden til at diskutere dette emne. Vi havde selv fået til opgave at give en oversigt over alternative dimensionelle modeller. Foredrag og indlæg fra discussants vil nu blive samlet i en bog, som udgives af APA (American Psychiatric Association) samt i 2 specialnumre af Journal of Personality Disorder.

Blandt de indbudte specialister ved konferencen var Professor Lee Anna Clark, University of Iowa og forskningsstipendiat Theresa Wilberg, University of Oslo. Det er en fornøjelse at kunne annoncere, at både Lee Anna og Theresa vil gæste Instituttet allerede i april måned i år. Seminaret er arrangeret af Lene Falgaard Eplov og Annitta Nordkvist Muschner fra bestyrelsen samt cand.psych. Lone Petersen. Lene Falgaard og Lone Petersen har arbejdet videnskabeligt med oversættelse og validering af en dansk udgave af SNAP (Schedule of Normal and Abnormal Personality), som er konstrueret af Lee Anna Clark. Theresa Wilberg har i sin doktorafhandling bl.a. undersøgt NEO-PI-R, som er en anden vigtig dimensionelt baseret model. Danske erfaringer med begge instrumenter vil også blive belyst på seminaret. Programmet for seminaret er omtalt andetsteds i dette Newsletter.

Inden for de seneste år er der fremkommet lovende resultater fra randomiserede undersøgelser af intensiv psykodynamisk orienteret behandling af patienter med personlighedsforstyrrelser. En af de mest produktive og mest velestimerede forskere på dette felt er Professor Anthony Bateman fra London. Bateman har sammen med Peter Fonagy for nylig udgivet en fremragende bog om dette som supplement til de mange videnskabelige artikler. For dem der er til det psykodynamiske (eller gerne vil sætte sig ind i området) er vi glade for nu at kunne præsentere Bateman i Instituttet her i foråret. Det nærmere program er omtalt andets steds i dette Newsletter. Mødet arrangeres af Per Sørensen fra bestyrelsen. De 2 arrangementer ligger forholdsvis tæt, men vi regner med, at de vil blive søgt af forskellige medlemmer af Instituttet.

Nu vi er ved bøger. I den kommende tid vil der blive lanceret 2 nye bøger skrevet af eksperter indenfor personlighedsforstyrrelser. Den ene bog udgives af WPA i serien evidence-based medicine på forlaget John Wiley & Sons redigeret af Mario Maj et. al. Evidensen bag DSM Personality Disorder kategorierne bliver gennemgået af en enkelt forfatter og en række internationale eksperter kommenterer efterfølgende gennemgangen. Fra Danmark er der bidrag af Josef Parnas (skriver kapitlet om Cluster A), og desuden er der kommentarer til nogle af kapitlerne fra Tom Bolvig, Per Hove Thomsen og Erik Simonsen. Bogen udkom i december 2004. En anden vigtig bog udgives på American Psychiatric Press med John Oldham som editor. Det er en traditionel lærebog, men den indeholder også mere problemorienterede kapitler, fx om personlighed hos patienter med kroniske smerter.

I efteråret havde vi et spændende arrangement med Patricia Coughlin om intensiv korttidsterapi. Dette arrangement vil blive fulgt op i 2005 med en workshop under ledelse af Birgit Bork Mathiesen fra bestyrelsen. Instituttet håber at kunne danne ramme om en årlig workshop med Patricia, idet det er vores opfattelse, at denne terapiform vinder mere og mere indpas. Vi håber, at Instituttets medlemmer vil tage aktivt del i disse workshops. Henvendelse om det kommende arrangement kan ske til Birgit Bork Mathiesen.

I samarbejde med Birgit Bork Mathiesen fra bestyrelsen har formanden tjent Instituttets interesser i WPA Section on Personality Disorders. Vi arrangerer symposier ved internationale møder, og den næste vigtige begivenhed bliver WPA’s verdenskongres i Cairo i september i år. Her vil vi lancere vores undervisningsprogram om personlighedsforstyrrelser. I den forbindelse regner vi med at få en dialog med Instituttets medlemmer om undervisningsprogrammet, som er tænkt at være web-baseret. Der er bidragydere fra hele verden og det er krydret med 25 vignetter. Om Birgit og jeg skal fortsætte arbejde i WPA Personality Disorder sektionen for endnu en 3-årig periode vil blive afgjort i Cairo, hvor der skal være nyvalg.

Der har fra medlemmernes side (de forskningsinteresserede) været udtrykt ønske om, at Instituttet arrangerede et kursus i SCID-II (semi-struktureret interview til diagnostik af personlighedsforstyrrelser). Vi ser det klart som vores opgave at gøre slige ting, men er stødt ind i det problem, at der ikke er nogen der har været begejstret for at påtage sig opgaven – og generelt er der en del utilfredshed med den danske oversættelse, hvilket også svækker motivationen. Så i skrivende stund har vi ikke nogen fast aftale om et sådant kursus.

Næste internationale kongres om personlighedsforstyrrelser foregår i Buenos Aires/Mar del Plata 21.-25. april 2005. Gå ind på ISSPD’s hjemmeside www.isspd.com og få nærmere oplysninger om arrangementet. Der er langt til Argentina, men det er også en mulighed for at besøge et latin-amerikansk land, som er meget præget af europæisk kultur og tankegang – det argentinske kød er fremragende: lomo og coritzo! Det faglige program vil blive lanceret den kommende tid og være tilgængeligt på kongressens hjemmeside. Jeg håber at se et lille hold danskere dernede!

Den 1. Millon workshop om MCMI-III blev afholdt i august 2004 med ca. 25 deltagere. Der var bred enighed om, at det er en god ide at holde en årlig workshop, gerne med en udenlandsk gæst. Som omtalt i sidste Newsletter deltog Millon desværre ikke, men vi fik lejlighed til at høre hans foredrag, som han velvilligt havde stillet til rådighed på video. Denne video vil fremover blive anvendt og drøftet ved Millon kurserne, men kan ikke udlånes til medlemmer. Der er problemer med lancering af MCMI-III testen i Danmark fra Psykologisk Forlags side. Man har ikke fået den nødvendige tilladelse fra det firma, der har copyright på testen. Aftalen er nu, at Psykologisk Forlag vil lancere en testen som håndscoring, indtil en aftale om en website baseret scoring er bragt i hus. Instituttet er ikke indblandet i disse forhandlinger, men har stået for intro- og certificeringskurser samt indsamling af data til validering af testen. 75 medlemmer af Instituttet er nu certificeret i brug af testen, og der er indsamlet ca. 2800 prøver til brug for validering. Ask Elklit og Erik Simonsen, der står for valideringen, vil i februar måned mødes med Millon og medarbejdere i Miami til en foreløbig drøftelse af resultaterne (som blev fremlagt på 1. Millon seminar i august 2004) og med henblik på at lave aftaler om publikation samt programlægning af 2. Millon seminar.

Til sidst vil jeg orientere om en trist begivenhed. Connie Ankjær Jensen er død efter længere tids sygdom. Connie var fra Instituttets grundlæggelse og mange år frem en grundig og samvittighedsfuld kasserer for bestyrelsen, men ikke mindst en kær, beskeden, menneskevarm person, som fagligt berigede os alle med sine fine, sensitive personlighedsbeskrivelser, som hun mestrede, ikke mindst gennem hendes særlige ekspertise i grafologien. Æret være hendes minde.

Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle sammen et godt nytår.

Erik Simonsen ( formand )

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

mandag den 7. marts 2005 kl. 17.00.
Amtssygehuset Fjorden, Smedehus, Smedegade 16, Roskilde

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Bestyrelsens beretning om Instituttets virksomhed i det forløbne år, herunder evt. ad hoc udvalgs aktiviteter.
 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
 5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år, herunder godkendelse af evt. ad hoc udvalg.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Fastlæggelse af budget og kontingent.
 8. Valg af bestyrelse samt suppleanter *.
 9. Valg af to revisorer.
 10. Valg af medlemmer til faste udvalg.
 11. Eventuelt.

* Erik Simonsen, Ulrik Haahr, Birgit Bork Mathiesen er på valg, alle genopstiller. Der skal vælges to nye suppleanter.

Forslag til dagsorden ud over de faste punkter samt forslag til nye bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts. Der vil ikke blive udsendt yderligere indkaldelse.

Erik Simonsen ( formand )

Mentalization og psykoanalytisk orienteret behandling

1-dags Seminar med Anthony Bateman

Tid: Fredag den 18. marts 2005
Sted: Lille Auditorium, Amtssygehuset Herlev, Herlev Ringvej 75, Herlev
Kursusafgift: Medlemmer af IPTP 1.000 kr., ikke-medlemmer 1.200 kr. Frokost er inkluderet
tilmelding:

Dette sker til IPTP/Dorit Mortensen.

 

Amtssygehuset Fjorden, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde
E-mail: rfdm(snabel-a)ra.dk, Tlf. 2628 2916

Indbetaling af kursusafgift på check eller giro 463 9677 (reg.nr. 1551), senest 1. marts 2005.

Symposium: "On dimensional and categorical approaches to personality disorders"

Inden for diagnosticering af personlighedsforstyrrelser er et af problemerne at trække grænsen mellem det normale og det sygelige. Det har længe været diskuteret, om personlighedsforstyrrelser skal opfattes som kategorier af sygdomme eller snarere må betragtes som maladaptive ekstreme varianter af normale personlighedstræk. De to tilgange diskuteres netop nu bl.a. i forbindelse med en kommende revision af DSM og ICD-systemerne. Resultatet af diskussionen kan derfor få stor betydning for den fremtidige diagnosticering af personlighedsforstyrrelser. Symposiet har til formål at belyse de to tilgange og bringe diskussionen til Danmark.

Hovedtaleren er Lee Anna Clark, der er internationalt anerkendt for sit arbejde omkring personlighedsforstyrrelser og psykometri med udgangspunkt i den dimensionelle tilgang. Udover danske foredragsholdere har vi endvidere inviteret Theresa Wilberg, der bl.a. er dr.med. på et arbejde vedrørende kliniske studier af patienter med personlighedsforstyrrelser.

Tid: Mandag den 11. april kl. 13.00-17.15
Sted: Auditoriet, Bispebjerg Hospital
Arrangør: Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP)
Pris: 600 kr. for medlemmer af IPTP og 700 kr. for andre
tilmelding: Dette sker til IPTP/Dorit Mortensen. Senest den 1. april.

Amtssygehuset Fjorden, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde
E-mail: rfdm@ra.dk, Tlf. 2628 2916

Program:

13.00-13.10 Introduction.
13.10-14.15 "Reconceptualizing Dimensions and Categories in Personality Disorder: Moving Away From a Dichotomy Towards a Synthesis"/ Professor Lee Anna Clark, Ph.d., Department of Psychology, University of Iowa.
14.15-15.00 "Dimensions and categories in personality disorders - A clinical perspective"/ Theresa Wilberg, Ph.d., M.D., Department Research an Education, Psychiatric Division, Ullevål University Hospital.
15.00-15.30 Coffee break.
15.30-16.00 "Categories, dimensions and the concept of disease in a meta-theoretical perspective"/ Chief Clinician Lars Eplov, M.D., Psychiatric Centre Glostrup.
16.00-16.20 "NEO-PI-R and the assessment of patients with borderline or organic personality disorder - an illustration"/ Assistant Professor Birgit Bork Mathiesen, Ph.d., Department of Psychology, University of Copenhagen.
16.20-16.40 "On dimensional and categorical approaches to personality disorders – an illustration using the Rorschach test"/ Chief psychologist Palle Andersen, Psychiatric Centre Glostrup.
16.40-17.15 Panel discussion.
"Intensiv dynamisk korttidsterapi". Referat fra workshop august 2004

IPTP arrangerede i august måned en to dages workshop med Patricia Coughlin om ”intensiv dynamisk korttidsterapi”.

Workshoppen blev afholdt i auditoriet på Amtssygehuset i Herlev, hvor der godt var rum for flere deltagere. Dagene var intensive med god vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og case-præsentationer på video, og særdeles inspirerende for alle der beskæftiger sig med psykoterapeutisk arbejde.

Patricia Coughlin (Della Selva) er tidligere blevet grundigt præsenteret her i Newsletter, og denne skal kun kort resumeres her.

Patricia Coughlin er psykolog og har i en årrække beskæftiget sig med Intensiv Dynamisk Korttidsterapi. Hun blev uddannet hos Habib Davanloo, som må siges at være grundlæggeren af denne form for psykoterapi, som på engelsk forkortes ISTDP.

Patricia Coughlin er en af grundlæggerne af ’The International Experiential Short-Term Dynamic Psychotherapy Association’ (I.E.S.A). Hun arbejder som privatpraktiserende psykolog i Albany, New York, men derudover uddanner og superviserer hun i New York, Californien og Danmark, og hun har gennemført workshops overalt i USA, i Canada, i Australien og i Europa, hvor hun anvender video-optaget case materiale og også tilbyder gruppesupervision. Hendes første besøg i Danmark var sidste år, hvor der blev afholdt en velbesøgt workshop i Århus, som hun også gæstede under dette besøg her og afholdt et seminar som fortsættelse af det forrige i Århus.

Hun udgav i 1996 bogen ’Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy’, som kom på dansk i 2001 på Hans Reitzels Forlag med titlen ”Intensiv Dynamisk korttidsterapi”.

Patricia Coughlin har udviklet ”sin egen” metode baseret på Davanloos teknik, men hendes metode karakteriseres ofte som en blødgøring af den oprindelige teknik, som gør denne mere acceptabel for andre terapeuter og lettere at anvende.

Den første dag under IPTP workshoppen var primært fokuseret på en præsentation af teorien bag og teknikken ved denne form for dynamisk korttidsterapi. Overordnet set er den centrale virkningsmekanisme en rekonstruktion av over-jeget, rekonstruktion af forsvarsstrukturen, affektlivet, objektrelationerne og selvbilledet. Metodemæssigt drejer det sig om at få afdækket forsvarssystemet, så patienten kan opleve sine følelser fra fortiden i nutiden.

For at begrebsliggøre de intrapsykiske konflikter anvendes hele tiden ”de to trekanter”, henholdsvis Konflikttrekanten og Persontrekanten (oprindelig præsenteret af Menninger og senere udbygget af Malan). Konflikttrekanten beskriver forbindelsen mellem angst-forsvar og impuls/følelse og persontrekanten beskriver forbindelsen mellem terapeut/overføring, nutidige figurer og figurer i dynamisk fortid. Trekanterne er både diagnostisk redskab og rettesnor for interventionen.

I behandlingen er en nærmere analyse af patientens angst (og derved aktivering af forsvar) central, og fokus rettes på de tre hoved ”kanaler”, som angsten kanaliseres igennem, nemlig den tværstribede muskulatur, den glatte muskulatur og gennem kognitiv funktion.

Terapierne indledes med en veltilrettelagt assessment, som også benævnes prøveterapi, og som er en langvarig ”første session”, som kan være af op til tre timers varighed. Her anvendes ”den centrale dynamiske sekvens”, som er fremgangsmåden til at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at låse op for det ubevidste. Heri er centralt at få analyseret forsvarsstrukturen, idet det er afgørende hurtigt at få adgang til det ubevidste ved at bryde gennem forsvarsbarriererne og modstanden ved at fokusere på patientens emotioner, især i overføringen.

Patricia Coughlin præsenterede ved workshoppen flere cases, hvor denne teknik blev anvendt og demonstrerede her hvilken fremragende kliniker, hun er. Der var heftige emotionelle problematikker, hvor man som tilskuer blev ganske berørt, og hvor man tydeligt kunne mærke den store udfordring, der blev stillet til den terapeutiske teknik - og til terapeuten.

På andendagen i workshoppen blev der præsenteret forskellige forskningsresultater over metodens anvendelse. Her var strukturen i fremlæggelsen mere løs og opremsende. Lidt uklarhed over patientkategorierne metoden anvendes på, og indtrykket var at Coughlins styrke klart ligger på det kliniske felt.

Workshoppen var en form for introduktion til denne form for ISTDP og det var primært de indledende øvelser, der blev præsenteret. Ganske inspirerende og med teknikker, som man på forskellig vis kan anvende i det terapeutiske arbejde med nogle grupper af patienter/klienter, men som ikke synes særlig anvendelig til gruppen af jeg-svage patienter. Appetitten blev vakt for et nærmere bekendtskab med metoden, og muligheden vil formentlig byde sig senere. Patricia Coughlin fortsætter sin kontakt og supervision i Århus og efterfølgende blev der etableret en interessegruppe i København, som vil følge op på workshoppen.

Tormod Storå

Mindeord for Robert Weinryb

Jeg er i den ulykkelige situation at skulle skrive mindeord for Robert Weinryb, der kun blev 55 år gammel. Han døde den 29. juli 2004 efter få måneders kamp mod en aggressiv kræft og blev begravet den 3. august i Stockholm. Robert var lektor og direktør for psykoterapisektionen ved Karolinska instituttet og stod aktuelt i sidste fase i afklaringen af en ansættelse som professor i psykoterapi.

Robert var uddannet psykoanalytiker og psykiater. Han var internationalt kendt for udviklingen af Karolinska Psychodynamic Profile (KAPP), der bygger på psykodynamiske principper men samtidig er kvantificerbar som videnskabeligt forskningsinstrument. KAPP blev udgivet på IPTPs forlag i en oversættelse, som overlæge Ulf Søgaard stod for. Ulf og undertegnede bruger KAPP i vores egen forskning og har netop skrevet et kapitel om KAPP til en bog om forskellige psykologiske assessment-metoder, der bruges i Danmark.

Robert gjorde en kæmpe indsats for at styrke den empiriske forskning i psykodynamisk psykoterapi i Sverige og var midt i et stort forskningsprojekt med det formål at undersøge effekten af dynamisk terapi med kvinder med borderline personlighedsforstyrrelse, sammenlignet med effekten af dialektisk adfærdsterapi for samme gruppe. Desuden underviste og superviserede han i psykodynamisk terapi med patienter med personlighedsforstyrrelser.

Robert var generøs, direkte og varm, entusiastisk, temperamentsfuld og havde humor. Han var en herlig samarbejdspartner og en spændende kollega. Han nåede ikke at se den artikel, vi skrev sammen, og som netop er udkommet i tidsskriftet Cognitive Neuropsychiatry. Også her i Danmark er han savnet af venner og kolleger. Han efterlader sig hustru og to døtre på 23 og 19 år.

Æret være hans minde.

Birgit Bork Mathiesen

Kontingent

Indlagt i dette Newsletter er girokort til brug for betaling af kontingent 2005. Årskontingentet på 300,00 kr. bedes betalt senest 1. april 2005. Vælger du at betale via netbank, bedes du tydeligt angive medlemsnummer og navn ved betalingen. Registreringsnummeret i BG Bank er 1551, kontonummer 4639677.

Dorit Mortensen

Fotoalbum på flickr