juli2004

Nyhedsbrev nr. 28

Orientering fra formanden

Det var med stor beklagelse, at Millon i april måtte meddele, at han ikke så sig i stand til at besøge Instituttet og de mange venner, han har i Danmark. Turen til Danmark ville blive for anstrengende, dels er han selv ret dårligt gående nu på grund af nervebetændelse (sukkersyge), og dels er hustruen nylig opereret i det ene knæ. Millon har lovet at producere en video til brug for den første Millon-workshop, som afholdes på Amtssygehuset Fjorden den 20. august 2004. Det er planen, at vi holder en årlig Millon-workshop, i bedste fald med besøg af en af Millons medarbejdere som gæsteforelæser. Derudover vil der blive indlæg fra professor Ask Elklit, lektor Hans Henrik Jensen, overlæge Henrik Dam samt afdelingsleder Per Nielsen. Bestyrelsen ser frem til at få en god start på disse årligt tilbagevendende Millon-workshops.

Fokus for bestyrelsens arbejde er i tråd med det, der sker i WHO og APA (American Psychiatric Association) under forberedelserne af revision af ICD-10 og DSM-IV: Kan den dimensionelle tilgang til personlighedsbeskrivelse og personlighedsklassifikation erstatte den nuværende kategorielle. Vi har aftalt to møder i Instituttet med førende udenlandske forskere i den dimensionelle model. Det første møde finder sted 23.-24. september 2004 med professor John W. Livesley, Vancouver, Canada (se annoncering andet steds), og det næste 7.-8. april 2005 med professor Lee Anna Clark, Iowa, USA. Instituttet har løbende haft terapeutisk orienterede seminarer, og det er os en stor glæde nu at kunne afholde et seminar med Patricia Coughlin om intensiv dynamisk korttidsterapi. Seminaret afholdes 16.-17. august 2004.

Jeg håber, I får en god sommer og glæder mig til at se jer til de kommende spændende arrangementer.

Erik Simonsen ( formand )

Årsberetning

Der har været afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder: 12.5., 22.9., 18.11., 12.1. og 18.3. Bestyrelsen konstituerede sig med følgende sammensætning: Erik Simonsen formand, Morten Kjølbye næstformand, Ulrik Haahr kasserer og redaktør af Newsletter, Birgit Bork Mathiesen sekretær samt Lene Falgaard, Per Sørensen, Ask Elklit og Annitta Nordkvist Muschner. Instituttets medlemstal er p.t. knapt 300.

Seminar med Glen O. Gabbard

Instituttet havde endnu en gang fornøjelsen af at høre Gabbard. Han er nu en fast ven og gæst i Instituttet, således som Kernberg og Millon er det. Gabbard har ikke lagt skjul på, at han holder meget af at besøge gruppen i Danmark, og vi vil prøve at holde fast ved, at han kommer hver 2.-3. år. Gabbard udvider fra gang til gang sine teorier. Undervisningen bærer præg af, at han har et stort engagement i en pædagogisk fremstilling af psykoterapeutiske dilemmaer og i en sammentænkning af det biologiske og det psykodynamiske.

Seminar med Peter Fonagy. Det vigtigste arrangement i indeværende år var nok seminaret med Peter Fonagy, som vi ikke tidligere har haft besøg af. Seminaret blev anmeldt i vores Newsletter 27/04 af Per Sørensen. Fonagy arbejder tæt sammen med Glen O. Gabbard, men teoretisk set er Fonagy som bekendt mere orienteret mod attachmentteori og refererer hyppigt til kliniske og eksperimentelle studier med spæd- og småbørn. Der er ingen tvivl om, at vi vil følge op på det succesfulde møde med et nyt seminar med Peter Fonagy om 1-2 år, evt. med hans samarbejdspartner Anthony Bateman.

ISSPD-konference i Firenze

I det smukke Firenze i Toscana afvikledes 8. internationale ISSPD-kongres med spændende foredrag af Peter Fonagy, John Livesley og Tracie Shea. Referat fra kongressen er omtalt i Newsletter 27/04. Som ny præsident for ISSPD blev valgt professor Cesare Maffei, Milano. Som vicepræsident for den europæiske del af ISSPD blev valgt professor Thomas Rinne fra Leiden, Holland. Under ISSPD-kongressen i Firenze blev der uddelt to awards, nemlig til den mangeårige kasserer og sekretær for ISSPD Elsa Ronningstam, USA samt til Instituttets formand Erik Simonsen. Næste europæiske ISSPD-kongres bliver afholdt i Zaragoza i Spanien 16.-19. juni 2004. Den næste internationale ISSPD-kongres foregår i Buenos Aires under ledelse af professor Nestor Koldobsky i dagene 25.-29. april 2005.

MCMI-III workshop

I det forløbne år har der været afholdt en række intro- og certificeringskurser ved Ask Elklit og Erik Simonsen, dels i Vejle og dels i Roskilde. MCMI-testen har fundet udbredt anvendelse i Danmark efter introduktionen i 1999. Testen vil nu blive udgivet på Dansk Psykologisk Forlag, men IPTP vil fortsat stå for introduktion og certificeringskurser. Resultater fra projektperioden vil blive fremlagt ved Millon-workshoppen 20. august 2004 på Fjorden i Roskilde. Det er bestyrelsens håb, at det grundige arbejde med undervisning om testen og det forhold, at den nu er vidt udbredt i Danmark, vil føre til videnskabelige undersøgelser af dens validitet over for forskellige persongrupper.

Ændringer i Instituttets vedtægter

Ved generalforsamlingen i 2003 blev Instituttets reviderede vedtægter fremlagt og efterfølgende vedtaget ved urafstemning. Ændringerne omhandlede skriftlig varsling af generalforsamling samt smidiggørelse af procedure ved optagelse af nye medlemmer.

WPA

WPA (World Psychiatric Association) har økonomisk støttet arbejdet med udgivelse af et undervisningsprogram om personlighedsforstyrrelser. Undervisningsprogrammet udarbejdes af Ted Millon, Elsa Ronningstam og Erik Simonsen. Programmet vil første gang blive fremlagt ved den forestående verdenskongres i Cairo 10.-15. september 2005. Programmet indeholder en generel beskrivelse, som omfatter definitioner, historie, klassifikationssystemer, efterfulgt af en gennemgang af alle DSM-kategorierne samt ca. 25 vignetter. Programmet vil blive gjort tilgængeligt på website.

Erik Simonsen

Referat fra IPTP’s ordinære generalforsamling 19. april 2004

Ad 1: Valg af dirigent og referent.
Annitta Muschner er dirigent, Birgit Bork Mathiesen er referent.

Ad 2: Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendes.

Ad 3: Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning vil blive udgivet i Newsletter i sin fulde længde. Her følger kun en kort opsummering.

Der har været to gode arrangementer i 2003, nemlig med Gabbard i foråret og Fonagy i efteråret.

MCMI-kurserne er meget efterspurgte og en stor succes.

Arbejdet med den store kommende konference om ”Personality and Psychopathology of the Self” er ved at være færdigt.

Hele tre bestyrelsesmedlemmer var med i Firenze ved ISSPD’s kongres i efteråret 2003.

Erik Simonsen er sammen med professor Thomas Widiger blevet udpeget af APA, WHO og WPA som leder af en ekspertgruppe. De skal mødes 1.-3. december i Washington DC, USA. Der vil komme et særnummer om den dimensionelle tilgang til personality disorders i Journal of Personality Disorders, hvor der bringes empirisk evidens for området. Dette vil være et godt grundlag for Instituttets fortsatte arbejde i de kommende år, når Erik Simonsen arbejder sammen med disse forskere.

Det er fint, at vi også har terapiworkshops ind imellem de mere teoretiske arrangementer.

Vi er i dag oppe på ca. 300 medlemmer af IPTP, hvilket må afspejle, at Instituttet er en succes. Desuden har vi en OK økonomi.

Vedrørende WPA’s PD-sektions arbejde: Der arbejdes fortsat på undervisningsprogrammet om personlighedsforstyrrelser. Det er i øvrigt også en god profilering af IPTP!

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Ad 4: Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
Se næste nummer af Newsletter.

Ad 5: Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år, herunder godkendelse af evt. ad hoc udvalg.
Ad hoc udvalget vedrørende Personality and Psychopathology of the Self har fremlagt et flot program. Der arbejdes nu på finansieringen, der håbes at komme i stand bl.a. via medicinalindustrien. Der vil komme et oplæg/en foromtale/reklame i næste nummer af Newsletter.

Lee Anna Clark arrangementet flyttes til foråret. Det kunne tænkes at bestå i en gennemgang af diverse dimensionelle metoder (fx MCMI, SNAP, NEO-PII). Lene Falgaard, Lone Petersen og Annitta Muschner står som arrangører.

Livesley arrangementet den 23.-24. september er under planlægning. Det kommer til at handle om dimensionelle modeller, hans eget instrument DAP samt behandling ud fra dimensionelle modeller.

Millon arrangementet gennemføres desværre uden Millon selv, idet han er blevet syg. Der vil blive fremlagt en masse danske erfaringer med hans instrument, MCMI.

Patricia Coughlin i august ligger klar.

Der vil muligvis komme et Stern arrangement i efteråret 2004 i samarbejde med Universitetsklinikken på Københavns Universitet, Dansk Psykologforenings psykoterapeutiske selskab og IPTP…
Vi overvejer evt. et klinisk/psykoterapeutisk arrangement til foråret 2005.

Ad 6: Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7: Fastlæggelse af budget og kontingent.
Ingen kommentarer til budget. Kontingent på 300 kr. fastholdes.

Ad 8: Valg af bestyrelse og suppleanter.
Lene Falgaard genopstiller og blev valgt.

Ad 9: Valg af revisorer.
Revisorerne genvælges.

Ad 10: Valg af medlemmer til faste udvalg.
Der er ingen faste udvalg.

Ad 11: Eventuelt.
Der var ingen punkter til eventuelt.

Birgit Bork Mathiesen

Workshop med Patricia Coughlin

Et realistisk alternativ til længerevarende psykoanalytisk terapi?

Tid: Mandag den 16. august 2004 kl. 9.00-16.30
Tirsdag den 17. august 2004 kl. 9.00-16.00
Sted: Amtssygehuset Herlev, Lille Auditorium, Herlev Ringvej 75, Herlev
Kursusafgift: Medlemmer af IPTP 1.900 kr., ikke-medlemmer 2.100 kr.
tilmelding: Dette sker til IPTP/Dorit Mortensen.

Amtssygehuset Fjorden, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde
E-mail: rfdm@ra.dk, Tlf. 2628 2916
Indbetaling af kursusafgift på check eller giro 463 9677 (reg.nr. 1551), senest 2. august 2004.
Se introduktionen til Patricia Coughlin i Newsletter 27/04.

Millon workshop om MCMI

Tid: Fredag den 20. august 2004 kl. 8.30-16.00
Sted: Amtssygehuset Fjorden, Aktivitetshuset 1. sal, Smedegade 10-16, Roskilde
Kursusafgift: Medlemmer af IPTP 1.000 kr., ikke-medlemmer 1.200 kr.
Tilmelding: Dette sker til IPTP/Dorit Mortensen.

Amtssygehuset Fjorden, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde
E-mail: rfdm@ra.dk, Tlf. 2628 2916

Indbetaling af kursusafgift på check eller giro 463 9677 (reg.nr. 1551), senest 2. august 2004.

Se introduktionen til Patricia Coughlin i Newsletter 27/04.

Workshoppen afholdes på Amtssygehuset Fjorden. Som omtalt i ”orientering fra formanden” er Millon desværre forhindret i at komme til Danmark. Programmet for workshoppen bliver derfor som nedenfor skitseret:

Velkomst og morgenmad. Videopræsentation (Millon foredrag om MCMI).

Overlæge Henrik Dam: Anvendelse af MCMI ved affektive tilstande.

Afdelingsleder Per Nielsen: Anvendelse af MCMI over for alkoholmisbrugere.
Frokost. Professor Ask Elklit: Psykometriske forhold ved MCMI-III.
Lektor Hans Henrik Jensen: MCMI anvendt i en større dansk psykoterapi-evaluering.
Afsluttende diskussion. Mødeleder: Ledende overlæge Erik Simonsen.

Seminar med John W. Livesley

Diagnostik og behandling af personligheds-forstyrrelser

En af de absolut førende inden for forskning i personlighed og personligheds-forstyrrelser, professor John W. Livesley, University of British Columbia i Vancouver, besøger Instituttet for første gang. John Livesley har været redaktør af Journal of Personality Disorders (efterfulgte Ted Millon) gennem de sidste 8 år. Han er forfatter til den gedigne håndbog ”Handbook of Personality Disorders” (2001) og den mere behandlingsorienterede ”Practical Management of Personality Disorders” (2003), begge udgivet på Guilford Press.

John Livesley er en af de førende kritikere af den kategorielle tilgang til personlighedsdiagnostik og vil på seminaret præsentere sin egen forskning i dimensionel tilgang og give nogle praktiske anvisninger på behandling ud fra denne model.

Programmet er ikke endeligt fastlagt, men kommer til at omhandle følgende:

1. dag:

Conceptual and taxonomic issues in Personality Disorders.

Frame and understanding normal and disordered personality.

Origin of Personality Disorders.

2. dag:

Safety and Containment: Treating symptoms and crises.

Regulation and Control: Treating affects and impulses.

Exploration and Change: Treating trauma and dissociative.

behaviour, self and interpersonal problems, maladaptive traits.

Tid: Torsdag den 23. september 2004 kl. 9.30-17.00
Fredag den 24. september 2004 kl. 9.00-16.00
Sted: FUHU’s Konferencecenter, Fiolstræde 44, København
Kursusafgift: Medlemmer af IPTP 1.900 kr., ikke-medlemmer 2.100 kr.
Tilmelding: Dette sker til IPTP/Dorit Mortensen.

Amtssygehuset Fjorden, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde
E-mail: rfdm@ra.dk, Tlf. 2628 2916

Indbetaling af kursusafgift på check eller giro 463 9677 (reg.nr. 1551) senest 10. september 2004.

Kontingent

En del medlemmer har endnu ikke betalt kontingent for 2004. Årskontingentet på 300,00 kr. bedes betalt snarest. Vælger du at betale via netbank, bedes du tydeligt angive medlemsnummer og navn ved betalingen. Registreringsnummeret i BG Bank er 1551, kontonummer 4639677.

Dorit Mortensen

Fotoalbum på flickr