juli2002

Nyhedsbrev nr. 24

Årsberetning

Der har været afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder: 28.05., 03.09., 26.11., 04.02. Bestyrelsen konstituerede sig med følgende sammensætning: Erik Simonsen formand, Morten Kjølbye næstformand, Ulrik Haahr kasserer og redaktør af Newsletter, Birgit Bork Mathiesen sekretær samt Lene Falgaard, Per Sørensen, Mette Væver og Ask Elklit. Instituttets medlemstal er p.t. 250.

Det forgangne år har været præget af, at de planlagte to aktiviteter med udenlandske foredragsholdere (Salman Akhtar og Glen O. Gabbard) måtte aflyses på grund af terrorhandlingerne den 11. september 2001 mod World Trade Center og Pentagon. Ikke blot måtte vi aflyse de to seminarer, men det betød samtidig, at det ikke var muligt at arrangere seminarer med amerikanske kolleger i foråret 2002 på grund af frygt for gentagelser af terrorhandlinger. Arrangementerne med Salman Akhtar og Glen O. Gabbard vil blive gennemført senere.

Kursusrækken: Diagnostik og behandling af personlighedsforstyrrelser

I efteråret 2001 afsluttede vi kursusrækken om Diagnostik og behandling af personlighedsforstyrrelser med foredrag af professor Per Bech om depressive personlighedstyper og foredrag af overlæge Erik Simonsen om psykopati. Bestyrelsen har besluttet at gentage kursusrækken med visse ændringer fra foråret 2003. Der har været mellem 20-30 tilmeldte til hver kursusdag. Kursusrækken er blevet vel modtaget, og bestyrelsen har fået gode ideer til nye emner. Den første kursusdag bliver med Glen O. Gabbard fredag den 25. april 2003, hvor han vil gennemgå den histrioniske og tvangsprægede personlighed.

Millon-testen

I 2000 gennemførte 2-dages seminarer om MCMI II-I. Denne test har vundet pæn udbredelse i Danmark, men skal nu afløses af den nyligt oversatte MCMI III. Millon-testen har haft stor betydning for mange psykologers nye interesse for anvendelse af spørgeskemametoden som led i udredning af personlighed og personlighedsforstyrrelse. Instituttet vil ikke gentage kurserne om MCMI II-I, idet vi fremover alene vil satse på MCMI III. MCMI III er oversat og valideres i øjeblikket via indhentning af testmateriale fra 25-30 forskellige centre rundt om i Danmark. Materialet vil blive indsamlet af Ask Elklit og Erik Simonsen og danne grundlag for en psykometrisk analyse. Rettighederne til testen oppebæres af National Computer Systems i Minneapolis, og Dansk Psykologisk Forlag prøver at få rettigheden til at trykke og udgive testen i Danmark. Indtil videre foreligger der en forkortet dansk udgave af den amerikanske manual, ligesom der er lavet et scoringsprogram i SPSS. Scoringsprogrammet og manualen danner grundlag for det videre valideringsarbejde. I 2002 vil der blive gennemført kurser om Millon-III testen i København og i Vejle.

Hjemmeside

IPTP’s har i det forgangne år opdateret sin hjemmesiden på adressen www.iptp.dk. Ulrik Haahr er redaktør for hjemmesiden, der indeholder informationer og referater fra tidligere møder i Instituttet, anmeldelser, oversigt over Instituttets testinstrumenter samt oplysninger om kommende arrangementer. På hjemmesiden er desuden links til andre hjemmesider med interesse for Instituttets medlemmer (ISSPD, WPA, Dansk Psykologforening, Millons hjemmeside).

ISSPD

Den 7. internationale kongres i ISSPD skulle være afholdt i oktober i New York, men kongressen måtte aflyses på grund af den 11. september. Bestyrelsen for ISSPD besluttede ikke at gennemføre kongressen på et senere tidspunkt i New York, men i stedet planlægge den 8. internationale kongres, som skal afholdes i Firenze 9.-12. oktober 2003 under ledelse af professor Cesare Maffei. Bestyrelsen har besluttet, at medlemmer af Instituttet fremover selv særskilt skal betale kontingent direkte til kassereren i ISSPD, Elsa Ronningstam, og altså ikke via IPTP, som det tidligere har været tilfældet. Baggrunden for denne beslutning er, at indmelding via IPTP forlængede procedurerne for opretholdelse af medlemskaberne i ISSPD og skabte derved forstyrrelser i modtagelsen af Journal of Personality Disorders. Bestyrelsen vil fortsat opfordre medlemmer af Instituttet til via medlemskab af ISSPD og dermed abonnement på Journal of Personality Disorders at holde sig orienteret om den videnskabelige litteratur og internationale aktiviteter. ISSPD har sin egen hjemmesiden: www.isspd.com.

Newsletter

I 2001 udkom 2 Newsletters: 21/01 og 22/01. De fleste Newsletters er tilgængelige på vores hjemmeside. Bestyrelsen finder fortsat, at Newsletter i dets nuværende form er en god praktisk måde at oplyse medlemmerne om Instituttets aktiviteter. Indtil videre betragter vi således Newsletter som den primære informationskilde, og hjemmesiden som et supplement.

Fremtid

I 2002 vil vi starte vores introduktion af MCMI III, som har aktiveret flere medlemmer, og som betyder, at vi vil forsøge at opbygge et netværk i Instituttet med henblik på gensidig inspiration og supervision i brugen af instrumentet. År 2002 bliver året, hvor vi på ny skal gense professor Otto F. Kernberg, nu ved et arrangement i Århus i dagene 22.-23. november.

Erik Simonsen ( formand )

Referat fra ordinær generalforsamling

Onsdag den 24. april 2002

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Ad 1) Valg af dirigent og referent
Ask Elklit dirigent, referent er Birgit Bork Mathiesen.

Ad 2) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes.

Ad 3) Formandens beretning
Årsberetningen gennemgås af Erik Simonsen. Den bringes i sin fulde ordlyd i nærværende Newsletter. I hovedtræk er der sket følgende:

I det forløbne år har vi på grund af den 11. september og terrorhandlingen mod World Trade Center kun kunnet gennemføre et enkelt arrangement med udlændinge, hvilket er en usædvanlig situation for Instituttet. Kursusrækken var en succes og blev afsluttet i løbet af året. Nu skal vi se på, hvornår vi starter en ny kursusrække, og hvilket indhold denne skal have. Oversættelsen af MCMI III og kurserne i samme har vakt betydelig interesse rundt omkring. Det første kursus var overtegnet, og der blev udtrykt behov for et opfølgende kursus. Næste kursus bliver i september i Vejle. Også metodepjecen blev færdig i det forløbne år. Desuden vil WPA-sektionen om personlighedsforstyrrelser forhåbentlig blive nedsat i Yokohama i august (den skulle jo have været nedsat i forbindelse med et møde i New York i september-oktober i det forløbne år). Denne undersektion er endnu et resultat af IPTP/Erik Simonsens arbejde. Som det er fremgået ovenfor, blev også ISSPD-mødet i New York aflyst i 2001, men næste møde bliver fra 9.-12. oktober 2003 i Firenze. Desuden er ISSPD-indbetalingen af kontingent nu blevet separeret fra IPTP’s regnskab. Den europæiske del af ISSPD har næste møde fra 4.-7. juli i München. Vi regner med at gennemføre de aflyste kurser med Akhtar og Gabbard i løbet af 2003. Derudover er der lavet en ny portal til hjemmesiden, og det besluttes, at Erik Simonsen tager sit digitalkamera med til næste møde, så den samlede bestyrelses medlemmer kan blive præsenteret på hjemmesiden.

Ad 4) Fremlæggelse af revideret regnskab
På grund af de to aflyste arrangementer (igen pga. 11. september) er der underskud på årsregnskabet. Når de manglende kontingentindbetalinger og formandens (sent indhentede) rejseudgifter lægges oven i underskuddet, er det anslået at være nede på godt 20.000.

Regnskabet godkendes.

Ad 5) Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
Ad hoc-udvalget vedrørende ”Body, brain, mind, spirit og culture”-symposiet fortsætter sit gode arbejde, og vi ser frem til den endelige plan.
Kernberg kommer ifølge planen 4 dage i november.
LeDoux kommer 2 dage i oktober.
Vi planlægger et symposium i forbindelse med Niels Strandbygaard-forelæsningen og prisuddelingen ved IPTP-fonden.
Mette Væver arbejder stadigvæk på at få Akhtar hertil i 2003.

Ad 6) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7) Fastlæggelse af budget og kontingent
Budget og kontingent godkendes, sidstnævnte uændret.

Ad 8) Valg af bestyrelse samt suppleanter
De tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg er genvalgt. Det drejer sig om Erik Simonsen, Ulrik Haahr og Birgit Bork Mathiesen.

Ad 9) Valg af revisorer
Frank Hansen fortsætter som revisor, og Anne Dahl vælges som ny revisor.

Ad 10) Valg af medlemmer til faste udvalg
P.t. er der ingen faste udvalg.

Ad 11) Eventuelt
En udmærket generalforsamling, som blev effektivt styret af Ask Elklit, blev afsluttet med bifald fra hele bordet.

Birgit Bork Mathiesen

Årsregnskab

På næste side er årsregnskabet gengivet. Regnskabet med behørige underskrifter kan rekvireres i sekretariatet.

Dorit Mortensen

Resultatopgørelse 2001

Udgifter: Kr: Udgifter: Kr:
Medlemskontingent 34.720,00
 Vareforbrug (bøger) 520,00
IPTPs forlag 35.453,75  IPTPs forlag 18.218,75
Tilskud Lundbeck 20.000,00  Formandsudgifter 26.240,24**
Gabbard seminar (aflyst) 60.300,00  Sekretærservice 43.650,00
Perry seminar (2000) 200,00  Edb 4.073,96
Akhtar seminar (aflyst) 40.115,00  Repræsentation 3.578,23
Kursusrækken 57.800,00  Kontorartikler 984,03
Rente – Giro 461,39  Møder 4.308,05
Rente - Danske privat 80,67  Gebyrer 2.541,00
Rente - Giro opsparing 17,02  Porto 6.300,00
I alt 249.147,83  Annoncering 8.053,50
     Bibliotek / abonnementer 488,99
     Gabbard seminar (aflyst) 60.300,00
     Perry seminar (2000) 52.585,00
     Akhtar seminar (aflyst) 41.715,00
     Kursusrækken 43.238,10
     I alt 316.794,85
     Årets resultat -67.647,02

* Kontingentopkrævninger for næste år udsendt ca. et halvt år senere end tidligere, hvorfor dette beløb svarer til ca. halvdelen af årskontingentet.

** Kr. 10.051,52 vedrører udgifter år 2000 (rejse til Sydamerika)

Balance pr. 31.12.2001

Aktiver:Kr:Passiver:Kr:
Danske privat 20.212,77
Egenkapital
292.334,90
Giro, foreningskonto
185.361,79
Skyldig omkostn. ISSPD
-6.878,92
Giro,opsparing – udgået
0,00
I alt
285.455,98
Varelager (bøger)
12.234,40
Resultat 2001
-67.647,02
I alt
217.808,96
Balance
217.808,96
Balance
217.808,96    

 

Ulrik Helt Haahr ( Kasserer )

  

 

Dorit Mortensen ( Sekretær )

 

Regnskabet for 2001 er revideret og fundet i overensstemmelse med kassebog. Bank og girobeholdninger er fundet til stede.

 

Bent Kawa ( Revisor )

 

 

Frank Hansen ( Revisor )

Dato: 19.04.2002

Anmeldelse af workshop med Daniel Goleman og Tara Bennett-Goleman

Titel: Følelsernes alkymi

Daniel Goleman og Tara Bennett-Goleman er kendt for deres to bøger "Følelsernes intelligens og følelsernes alkymi". De var inviteret af den buddhistiske organisation Rangjun Yeshe Gomde og Borgens Forlag til at afholde en workshop om disse emner. Workshoppen blev afholdt i smukke lokaler i Borups Højskole i hjertet af København, det var velbesøgt og var efter alt at dømme ud fra tilhørernes reaktioner en stor succes. Jeg deltog i workshoppen, idet Daniel Goleman jo har skrevet sin bog om følelsernes intelligens ud fra de teorier, som bl.a. Joseph LeDoux og Antonio Damasio har publiceret og har vakt betydelig interesse såvel inden for psykoterapi som inden for personlighedsteori og personlighedsforskning. Daniel Goleman er psykolog, tidligere chefredaktør på tidsskriftet Psychology Now, og han har arbejdet meget med formidling og popularisering af psykologiske forskningsmæssige fund i sine bøger. Det er ikke som forsker, han er mest kendt, men han har, da han studerede på Harvard, bl.a. forsket i stressmanagement og meditation. Tara Bennett-Goleman er psykoterapeut og i lighed med Daniel Goleman er hun primært uddannet inden for den kognitive psykoterapi. Begge har en mangeårig baggrund i buddhistisk meditation, og det er formentlig af denne grund, at de er blevet inviteret af ovennævnte buddhistiske danske organisation.

Den meditationstype, som Golemans har som udgangspunkt, er den såkaldte Vipassana meditation, som tager udgangspunkt i at arbejde med opmærksomhed omkring åndedrættet. Det var nu primært hende, som stod for den del af indholdet på workshoppen, mens han var den mere teoretisk orienterede, som gennemgik først de væsentligste neuropsykologiske og neurofysiologiske fund, som danner baggrund for hypotesen om følelsernes intelligens. Han gennemgik meget kort, yderst pædagogisk, men nogen vil måske mene også en smule overfladisk de vigtigste begreber og de vigtigste hjernestrukturer, som er involveret. Tidsrammen taget i betragtning kunne det dog næppe være gjort mere udtømmende, hvis man også skulle have et indtryk af, hvordan de arbejdede som terapeuter. Essensen i det er et begreb, som han også har beskrevet i sin bog, nemlig ”emotional hijack” eller følelsesmæssig kapring. Kort sagt er det når dybereliggende kraftige følelsesmæssige reaktioner og erindringer, som er lagret i det limbiske system (primært amygdala) overtager kontrollen over neocortex, medførende at man reagerer følelsesmæssigt meget uhensigtsmæssigt i pressede situationer. Han beskrev, hvordan sådanne reaktionsmønstre er lagret i form af skemaer, som han benævnte ”maladaptive emotional habits”. Han beskrev de ti mest almindelige skemaer, kendt fra den amerikanske kultur, som er med til at styre irrationel adfærd. De er følgende:

 • Abandonment – forkastelse. En forventning om at blive forkastet af vigtige andre.
 • Deprivation – resultat af følelsesmæssig deprivation medførende forventning om svigt fra andre.
 • Subjugation – underkastelse. En forventning om at det tjener en bedst tilsyneladende at underkaste sig.
 • Unlovability – ikke værdig at elske. En forventning om at andre ikke vil elske en, hvis de ser en, som man egentlig er.
 • Mistrust – en grundlæggende mistillid til at andre vil en det godt.
 • Exclusion – en forventning om at man ikke tilhører den gruppe, man netop er i.
 • Vulnerability – sårbarhed. En forventning om at man er skrøbelig, og at livet er farligt.
 • Failure – nederlag. En forventning om at man ikke vil lykkes.
 • Perfectionism – en forventning om nødvendigheden af at være perfekt og have kontrol.
 • Entitlement – det at føle man er noget specielt. En forventning om at man har krav på en speciel behandling (narcissisme).

Disse skemaer er en form for fordomme omkring, hvad man kan forvente sig af verden og af andre. De stammer fra nogle tidlige oplevelser og grundantagelser fra ens udvikling, og de havde deres egen form for logik dengang, men som når de bringes op i her og nu ikke er rationelle mere. Han beskrev mere i detaljer, hvad hver enkelt skema kunne stamme fra og forsamlingen deltog ved at fremkomme med eksempler fra deres egen baggrund og udvikling. Det var en meget personlig og indimellem også bevægende oplevelse, hvor begge terapeuter viste stor respekt og omsorg for deltagerne. Herefter gik de videre til ved hjælp af meditativt inspirerede øvelser at demonstrere, hvordan man kunne arbejde med disse skemaer som terapeuter eller eventuelt i form af meditative øvelser hjemme hos sig selv. De brugte begrebet ”mindfull awareness”, som handlede om en meget her og nu orienteret opmærksom på egne følelser og tanker og en undersøgende fænomenologisk holdning, som ikke måtte være dømmende i forhold til en selv. Han anviste, hvordan disse skemaer kunne ændres ved at arbejde med, hvordan man tænkte omkring dem, hvordan man følte, og hvordan man handlede. De lagde meget vægt på, at det var en langvarig terapeutisk proces, og at der ikke var nogen ”nemme” løsninger, men også at de var overbevist om, at det var muligt at ændre disse skemaer ved intensivt arbejde.

Parret fremtrådte som et yderst sympatisk, uhøjtideligt og meget vidende terapeutpar, og hvor jeg specielt havde indtryk af, at Daniel Goleman havde en betydelig større viden omkring forskningsmæssige resultater og teorier, end han umiddelbart kom frem med. De var som anført tydeligt funderet i den kognitive terapi, men umiddelbart syntes tankerne at være kompatible med mange andre terapeutiske traditioner, de nævnte eksempelvis selv gestaltterapien, der netop lægger meget vægt på awareness begrebet. Ingen af dem kom imidlertid ind på personlighedsbegrebet som sådan, og det kunne have været interessant at høre deres tanker om, hvordan deres teorier om disse skemaer harmonerede med gængs personlighedsteori. Det var, som om de mente, at disse skemaer dybest set var nogen, som ikke var udtryk for ”en selv”, at der bag disse skemaer lå en større sandhed om, hvem man var som person ”i virkeligheden”. Dette kunne lægge op til en form for ansvarsforflygtigelse, hvor man kunne mene, at det i virkeligheden ikke var en selv, der var ansvarlig for ens følelsesmæssige reaktioner, men man var blevet offer for ”an emotional hijack”, som man ikke kunne gøre for. Der var ikke mulighed for at gå i dybden med at drøfte dette aspekt ved workshoppen, men eksistentielt fænomenologisk set må det være en meget vigtig pointe, hvordan de forholder sig til sådanne problemstillinger.

Bøgerne om ”følelsernes intelligens” og ”følelsernes alkymi” har været bestsellers i den populære psykologiske litteratur. Der udgives et væld af den slags litteratur af højst tvivlsom kvalitet. Jeg kender kun den første af bøgerne, men er blevet positivt overrasket over at møde parret og specielt glad for at se, hvordan workshoppen og deres egen stil var behageligt fri for ”new age” romantik og sekterisme.

Ulrik Haahr

Aflysning af seminar med professor Joseph LeDoux

Det skal hermed meddeles, at det planlagte seminar med neuroforskeren Joseph LeDoux desværre må aflyses, idet vi i sidste øjeblik ikke kunne nå til enighed om seminarets opbygning og struktur.

Morten Kjølbye

Introduktionskursus i brugen af MCMI III

Millon Clinical Multiaxial Inventory III

MCMI III er nu oversat til dansk, og der foreligger en dansk manual, som snarligt udkommer på Dansk Psykologisk Forlag. Der er igangsat en række undersøgelser rundt omkring i Danmark, således at den danske udgave kan valideres, bl.a. gennem psykometriske undersøgelser og ekstern validering i forhold til veldefinerede patientpopulationer: alkoholikere, somatoforme lidelser, patienter med angst etc. Validering af testen ledes af lektor Ask Elklit, Psykologisk Institut, Århus Universitet og overlæge Erik Simonsen, Amtssygehuset Fjorden, der også har stået for oversættelsen af testmateriale og manual. Der foreligger et Windows-baseret scoringsprogram.

Der afholdes intro-kursus for nye brugere i Vejle. Kurset henvender sig til kliniske psykologer og psykiatere, der ønsker at anvende personlighedstest som led i en diagnostisk evaluering eller evaluering af behandlingsforløb.

Program:

 • Kort gennemgang af testens personlighedskategorier
 • Gennemgang af forskningsresultater fra MCMI II-I
 • Kort introduktion til Millons teorier og publikationer
 • MCMI III’s konstruktion, administration og anvendelsesmuligheder
 • Fortolkning af MCMI III profiler
Tid: Onsdag den 11. september 2002 kl 09.00-16.00
Sted: Center for Traume- og Torturoverlevere, Banegårdsplads 1, Vejle
Undervisere: Ask Elklit og Erik Simonsen
Kursusafgift: 900 kr. for ikke-medlemmer, 700 kr. for medlemmer
Tilmelding: Dette sker til Instituttets sekretær Dorit Mortensen.

Tlf: 4630 7837
E-mail: rfdm@ra.dk
Tilmeldingsfrist 26. august 2002.

Seminar med professor Otto F. Kernberg

Teoretisk seminar om personlighedsforstyrrelses-teorier i moderne psykiatri

21.-22. november 2002
Psykiatrisk Hospital i Århus

Indhold: To-dages seminar, hvor Kernberg på førstedagen vil forelæse over temaet moderne teorier og modeller over personlighedsforstyrrelser. Den anden seminardag vil være centreret omkring behandling af patienter med udtalt antisocial adfærd, spiseforstyrrelser og suicidal og parasuicidal adfærd.

Underviser: Professor Otto F. Kernberg.

Kernberg er leder af "The Personality Disorders Institute" ved New York Hospital, Cornell Medical Centre, og er meget velanskrevet forsker, skribent og foredragsholder, der ved flere tidligere lejligheder har gæstet Danmark.

Kernberg har bag sig et omfattende forfatterskab på flere hundrede artikler og flere bøger, hvoraf to er oversat til dansk og udkommet på Reitzels Forlag: "Borderline og psykodynamisk psykoterapi" og "Kærlighedsforhold".

Form: Forelæsninger og diskussioner.

Yderligere oplysninger: Dette fås ved henvendelse til overlæge Morten Kjølbye.
Klinik for Angst og Personlighedsforstyrrelser, Psykiatrisk Hospital i Århus
Tlf: 7789 2760

Målgruppe: Speciallæger i psykiatri, yngre læger og psykologer.

Tid: 21. november, kl 09.30-17.30, og 22. november, kl 09.00-16.00
Sted: Psykiatrisk Hospital i Århus, Auditoriet
Pris: Medlemmer af IPTP kr. 1700,00. Ikke-medlemmer kr. 1900,00.
morgenkaffe, frokost og kaffe begge dage er inkluderet i prisen.
Tilmelding: Dette sker ved skriftlig tilmelding til IPTP/Dorit Mortensen.

Amtssygehuset Fjorden, Birkehus 2., Smedegade 10-16, 4000 Roskilde

Tlf: 4630 7837
Fax: 4637 2153
E-mail: rfdm@ra.dk

Indbetaling af kursusafgift på check eller giro 463 9677

Senest fredag den 1. november 2002.

Niels Strandbygaard-forelæsning og seminar med Iréne Matthis

IPTP-fonden afholder Niels Strandbygaard-forelæsning med efterfølgende seminar med den svenske psykoanalytiker Iréne Matthis. Forelæsningen vil have overskriften "Hvorfor bliver man syg og hvorfra kommer de nye psykosomatiske sygdomme som fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom".

Med udgangspunkt i Freuds studier i hysteri og caseeksempler har Iréne Matthis udviklet sin teori om relationen mellem psyke og soma, symptom og krop. Hendes grundhypotese er, at kroppen ikke blot er et fysiologisk organ, men er en tænkende enhed, der har sit eget sprog. Dette sprog er ikke direkte tilgængeligt for vores bevidsthed, men er oftest ubevidst.

Iréne Matthis har i bogen "Den tänkende kroppen" beskrevet sin psykosomatiske model.

Tid: Fredag den 7. februar 2003 kl. 09.00-15.00
Sted: FUHU´s konferencecenter, Fiolstræde 44, 1171 København K
Kursusafgift for seminaret: kr. 700,00 for medlemmer af IPTP og kr. 900,00 for ikke-medlemmer. Frokost og kaffe inkluderet.
Forelæsningen er åben for alle.
Tilmelding: Dette sker ved skriftlig tilmelding til IPTP/Dorit Mortensen.

Amtssygehuset Fjorden, Birkehus 2., Smedegade 10-16, 4000 Roskilde

Fax: 4637 2153
E-mail: rfdm@ra.dk

Fremsendelse af kursusafgift på giro 463 9677

Senest fredag den 24. januar 2003.

Adresseændring

Husk ved adresseændring/ændring af arbejdssted at meddele dette til undertegnede.

Dorit Mortensen

Fotoalbum på flickr