juli2001

Nyhedsbrev nr. 22

Årsberetning

Der har været afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder: 22.05., 04.09., 30.10., 18.12., 22.02. Bestyrelsen konstituerede sig med følgende sammensætning: Erik Simonsen formand, Morten Kjølbye næstformand, Ulrik Haahr kasserer og redaktør af Newsletter, Birgit Bork Mathiesen sekretær samt Lene Falgaard, Per Sørensen og Mette Væver. Ved generalforsamlingen meddelte Morten Birket-Smith, at han af personlige grunde og i forbindelse med anden vigtig faglig aktivitet (opstart af psykosomatisk klinik på Bispebjerg Hospital) ønskede at udtræde af bestyrelsen. Da bestyrelsen har to aktive suppleanter, valgte vi ikke at foretage os yderligere. Med Morten Birket-Smiths afgang fra bestyrelsen har vi mistet endnu en af de personer, der har været med fra starten. I 1999 forlod Connie Ankjær Jensen bestyrelsesarbejdet. Morten har ydet en kæmpeindsats for Instituttet, ikke mindst i forbindelse med planlægning og gennemførelse af vores store internationale arrangementer: The Scandinavian Symposium on Borderline Conditions og Nordic Symposium on Psychopathy. Senest var Morten desuden med til at planlægge IPTP’s 10 års jubilæum på Børsen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke en varm personlig tak til Morten for et inspirerende, humorbelagt, energisk, fagligt yderst kompetent arbejde for bestyrelsen og Instituttet siden dets grundlæggelse i 1989. Vi ønsker Morten al mulig held og lykke i fremtiden med opbygningen af den liaisonklinikken på Bispebjerg Hospital.
Instituttets medlemstal er p.t. 234.

Kursusrækken: Diagnostik og behandling af personlighedsforstyrrelser

I efteråret 2000 fik vi i Instituttet gang i kursusrækken om diagnostik og behandling af personlighedsforstyrrelser. Med den stigende interesse for ikke psykotiske tilstande er der ikke mindst inden for psykiatrien kommet øget fokus på personlighedsforstyrrelserne. Det har derfor været et vigtigt skridt at få startet kursusrækken, hvor der i første omgang har været gennemført kursusdage om personlighedsforstyrrelser i det skizofrene spektrum (Erik Simonsen) og de neurotiske personlighedstyper (Francisco Alberdi). Kursusrækken vil blive fuldført i 2001, hvorefter bestyrelsen vil tage stilling til, hvornår kursusrækken eventuelt skal gennemføres på ny. Fra tilbagemeldingerne fra kursisterne er det vores indtryk, at kurserne er blevet vel modtaget af kursisterne.

Pjece om IPTP-instrumenter

I Newsletter 21/01 var der indlagt en oversigt over de personlighedsinstrumenter, der er tilgængelige i Instituttet. Samtidig er der skrevet en kort introduktion og vigtige referencer for de enkelte instrumenter. Denne oversigt har været længe undervejs, men vi håber, at vi med oversigten vil stimulere interessen hos medlemmerne for at dygtiggøre sig i anvendelsen af instrumenterne, både i klinik og i forskning. Per Sørensen har stået for hovedparten af arbejdet med oversigten over IPTP instrumenter, og Per er interesseret i at få tilbagemeldinger om materialet, herunder forslag til nye instrumenter, som eventuelt kunne indgå i IPTP’s armentarium.

Hjemmeside

IPTP har nu fået sin første hjemmeside på adressen www.iptp.dk. På hjemmesiden kan medlemmerne finde informationer om kommende kurser, seminarer, symposier. De tidligere Newsletters er ligeledes lagt ind på hjemmesiden, således at man eksempelvis kan læse anmeldelser af bøger og afholdte kurser i Instituttet. På hjemmesiden er der desuden links til andre hjemmesider med interesse for Instituttets medlemmer (ISSPD, WPA, Dansk Psykologforening, Millons hjemmeside etc.). Ulrik Haahr er redaktør af hjemmesiden og er interesseret i at få ideer til, hvordan den kan udvikles. Kunne der eksempelvis skabes et debatforum på hjemmesiden? Ulrik Haahr hører meget gerne kommentarer fra medlemmerne (ulrik.haahr(snabel-a)dadlnet.dk).

Seminar med professor J. Christopher Perry

I 2000 gennemførte vi et nyt seminar med professor Perry. Seminaret blev afholdt i Århus og var velbesøgt. Perry var som tidligere en meget engagerende og vidende underviser, og den detaljerede gennemgang af de enkelte forsvarsmekanismer på baggrund af case analyser var meget illustrativ for de klinisk interesserede. Et af Perrys interesseområder er psykoterapiforskning, og forskningsresultater inden for den psykodynamiske tradition blev gennemgået, specielt resultaterne af behandlingen på Austin Riggs Center i New England. Netop forsvarsmekanismerne er centrale, når det empirisk skal vises, om der er en sket en ændring af personlighedsstrukturen. Ulrik Haahr har anmeldt seminaret i Newsletter 21/01.

Workshop om Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI II-I)

I vinteren 2000 gennemførte Instituttet 2 workshops om MCMI med ca. 20 deltagere. På førstedagen blev der givet en basal indføring i brug af instrumentet: teorien bag, konstruktion, administration og scoring. Ved den 2. kursusdag blev kursusdeltagernes personlige erfaringer med MCMI drøftet, ligesom der blev givet en gennemgang af danske forskningsresultater omkring MCMI. Bestyrelsen har indtryk af, at der er en stigende interesse for anvendelse af MCMI, både evalueringsstudier, som diagnostisk instrument og som led i forskning.

MCMI III

I 2000 blev arbejdet med oversættelse og validering af MCMI III sat i gang under ledelse af Ask Elklit og Erik Simonsen. Instituttet samarbejder nu med Dansk Psykolog forening om udgivelse af instrumentet, og medlemmer af Instituttet opfordres til at melde sig med henblik på at indgå i validering af MCMI III. I første omgang fokuseres der på kvaliteten i oversættelsen, specielt om oversættelsen er læsevenlig for patienter. Efterfølgende vil afprøvningen gå ind i en anden fase, hvor instrumentet afprøves på forskellige patientgrupper. Der vil blive udarbejdet et Windows-baseret scoringsprogram, som vil blive udbudt til Instituttets medlemmer, således som det har været tilfældet med MCMI II-I. Rettighederne til testen oppebæres af National Computer System i Minneapolis, og Dansk Psykologisk Forlag skal have formalia på plads, inden vi sammen kan markedsføre instrumentet.
Når instrumentet er afprøvet i sine første faser, vil vi udbyde workshop til Instituttets medlemmer.

ISSPD

I 2000 blev den 4. europæiske kongres om personlighedsforstyrrelser afholdt i Paris. Enkelte medlemmer af Instituttet havde fundet vej til sommervarmen i Paris og et helt nyåbnet Hospital Pompidou med et splinternyt auditorium. Med kongressen i Paris har vi fået de fransktalende lande integreret i det internationale arbejde omkring forskning og uddannelse i personlighedsforstyrrelser. I starten har den internationale organisation været domineret af Skandinavien, de engelsktalende lande og nederlændinge, men gennem de senere år er der kommet en stærkt øget aktivitet i Spanien, Italien og nu også Frankrig. Den næste europæiske kongres bliver i München 4.-7. juli 2002, hvor vi håber, at ”broen” til Tyskland bliver bygget, idet netop Tyskland har spillet en meget tilbagetrukket rolle i det internationale samarbejde. Det er bestyrelsens håb, at der stadig er medlemmer, der får mulighed for at være med i disse internationale kongresser og bringer ny viden med hjem til afdelingerne og de private praksis.

Newsletter

Atter i 2000 udkom to Newsletter: 19/2000 og 20/00. Nu er som anført de fleste Newsletters tilgængelig på vores hjemmeside. Vi vil dog fortsat udgive Newsletter i dets nuværende form, dels fordi ikke alle har praktisk mulighed for at komme ind på IPTP’s hjemmeside, og dels fordi vi stadig opfatter Newsletter som en god ramme om Instituttets aktiviteter.

Fremtiden

I 2001 vil vi gennemføre sidste del af kursusrækken om personlighedsforstyrrelser. Der venter spændende besøg fra udlandet, først og fremmest arrangement med Salman Akhtar 14.-15. september og seminar med Glen O. Gabbard 24.-26. oktober. 2001 er året for den internationale kongres i ISSPD, som afholdes i New York 4.-6. oktober. Der er planer om at afholde et større skandinavisk møde om ”personality and depression” i samarbejde med professor Per Bech og Lundbeck Pharma. Der er mange ting at glæde sig til...

Erik Simonsen ( formand )

Referat fra IPTP`S ordinære generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 23. april 2001

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
  Dirigent bliver Lene Falgaard, referent Per Sørensen.
 2. Godkendelse af dagsorden.
  Til punkt nummer 8 er suppleant Mette Væver på valg og villig til genvalg.
 3. Formanden beretning.
  Kan læses andet sted i medlemsbladet.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  Forskellige punkter vedrørende det reviderede regnskab drøftes bl.a. forskelle mellem budget og resultatsopgørelse for medlemskontingent. Regnskabet godkendes under forudsætning af påtegning fra revisorer.
 5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år.
  MCMI-III er snart færdiggjort på dansk, der vil endvidere foreligge scoringsprogram i Windows format i SPSS. Indenfor det næste år afholdes seminar med Gabbard og Akhtar. Endvidere påtænkes seminar med Peter Fornagy og et symposium om personlighedsforstyrrelser og affektive forstyrrelser.
 6. Indkomne forslag.
  Der var ingen indkomne forslag.
 7. Fastlæggelse af budget og kontingent.
  Tilskuddet fra Lundbeck diskuteres. Det påpeges, at der bør være mulighed for overblik over betalingsaktive medlemmer. Det besluttes at kontingent (kr. 300/år) fortsætter uændret, og der budgetteres med et mindre underskud på kr. 5000.
 8. Valg af bestyrelse samt suppleanter.
  Lene Falgaard genvælges til bestyrelsen. Mette Væver genvælges som suppleant, mens Ask Elklit vælges som ny suppleant.
 9. Valg af revisorer.
  Som revisorer vælges Bent Kawa og Frank Hansen.
 10. Valg af medlemmer til faste udvalg.
  Ingen medlemmer på valg.

Per Sørensen

Årsregnskab

Regnskabet med behørige underskrifter kan rekvireres i sekretariatet.

Dorit Mortensen

Resultatopgørelse 2000

 Indtægter:  Kr:  Udgifter:  Kr:
 Medlemskontingent  56.450,00  Vareforbrug (bøger)  480,00
 IPTPs forlag  9.450,00  IPTPs forlag  20.690,45
 Tilskud Lundbeck  20.000,00  Formandsudgifter  18.749,35
 Perry seminar  94.800,00  Sekretærservice  38.225,00
 Workshop MCMI  18.900,00  Edb  3.534,40
 Kernberg seminar (1999)  1.150,00  Repræsentation  4.972,17
 Kursusrækken  39.255,00  Kontorartikler  1.545,25
 Rente – Giro  381,45  Møder  1.793,44
 Rente - Danske privat  75,85  Gebyrer  2.274,50
 Rente - Giro opsparing  13,91  Porto  4.315,00
 I alt  240.476,21  Bogføring mv.  8.655,88
     Bibliotek / abonnementer  1.158,67
     Perry Seminar  47.544,84
     Workshop MCMI  22.538,55
     Akhtar seminar  735,00
     Kursusrækken  23.722,29
     I alt  200.934,79
     Årets resultat  39.541,42

Balance pr. 31.12.2000

Aktiver:Kr:Passiver:Kr:
 Danske privat  25.799,41  Egenkapital  252.793,48
 Giro, foreningskonto  256.202,72  Skyldig omkostn. ISSPD  4.041,99
 Giro,opsparing  1.620,36  I alt  256.835,47
 Varelager (bøger)  12.754,40  Resultat 2000  39.541,42
 I alt  296.376,89  Balance  296.376,89
 Balance  296.376,89    

 

 Ulrik Helt Haahr ( Kasserer )

     Dorit Mortensen ( Sekretær )

 

Regnskabet for 2000 er revideret og fundet i overensstemmelse med kassebog. Bank og girobeholdninger er fundet til stede.

 

Bent Kawa ( Revisor )

 

 

Frank Hansen ( Revisor )

Dato: 25.04.01

Seminar med Professor Salman Akhtar

"Personality and its disorders: The other side of the story"

Auditoriet, Amtssygehuset i Herlev, 14.-15. september 2001

Todages teoretisk seminar om personlighedsforstyrrelser og psykoterapeutisk behandling af disse med den inspirerende forsker, skribent, poet og foredragsholder professor Salman Akhtar, der for første gang gæster Danmark.

Emnerne for forelæsningerne vil være:

 • Pathological forms of hope
 • Shy type of narcissist
 • Suicidal threats: Meanings and management
 • Disruptions in psychotherapy: Understanding and Repair
 • Synthesizing divergent styles of psychotherapy

Salman Akhtar er en eminent pædagog. Han formår at integrere en deskriptiv indfaldsvinkel med den psykodynamiske forståelse. Han har langvarig erfaring i behandling af alvorlige personlighedsfortyrrelser. Bogen "Broken structures", som i sin tid i begejstrede vendinger blev anmeldt af Otto Kernberg, er en klassiker inden for den psykodynamiske tilgang til personlighedsforstyrrelser. Akhtar formår særligt at integrere såvel selvpsykologiens som objektrelationsteoriernes forståelse af personlighedsfortyrrelserne udover den traditionelle freudianske. Specielt har han interesseret sig for de skizoide og narcissistiske forstyrrelser.

Akhtar underviser i psykiatri ved Harvard Medical School og er professor i psykiatri ved Jefferson Medical College i Philadelphia og er desuden superviserende analytiker ved Philadelphia Psychoanalytic Institute.

Akhtar har et omfattende forfatterskab af over 140 videnskabelige produktioner, bl.a. bøgerne "Broken structures. Severe personality disorders and their treatment" (1992), "Quest for answers. A primer understanding and treating servere personality disorders" (1995), "Inner Torment. Living between conflict and fragmentation" (1999) og "Immigration and identity. Turmoil, treatment, and transformation" (1999). Desuden har Akhtar publiceret digte på både engelsk og urdu.

Tid: 14. september 2001 kl. 10.00-17.00 og 15. september 2001 kl. 9.00-16.00
Sted: Amtssygehuset i Herlev, Auditoriet
Pris: Medlemmer af IPTP 1.700,- kr., ikke-medlemmer 1.900,- kr. Frokost, kaffe/te begge dage inkluderet
Tilmelding:

Skriftlig tilmelding til IPTP/Dorit Mortensen.

Amtssygehuset Fjorden, Birkehus 2., Smedegade 10-16, 4000 Roskilde

Tlf: 4630 7837
Fax: 4637 2153
E-mail: rfdm(snabel-a)ra.dk

Indbetaling af kursusafgift på check eller giro 463 9677, senest fredag den 24. august.
Seminar med Professor Glen O. Gabbard

"Behandling af personlighedsforstyrrelser"

Hotel Marselis, Århus, 24. og 25. oktober 2001

Med udgangspunkt i forholdet mellem et neurobiologisk og psykodymanisk perspektiv vil Glen Gabbard belyse den empiriske forskning omkring behandling af personlighedsforstyrrelser, herunder medikamentel og psykoterapeutisk behandling. Herefter vil Gabbard mere indgående beskrive og belyse psykoterapi af patienter med histrionisk og obsessiv-compulsiv personlighedsforstyrrelse.

Målgruppe: Speciallæger i psykiatri, yngre læger, alment praktiserende læger, psykologer samt andre interesserede faggrupper.

Form: Forelæsninger og diskussioner.

Kursusledelse: Overlæge Morten Kjølbye, Psykoterapeutisk afdeling E, Psykiatrisk Hospital i Århus, tlf. 7789 2760.

Underviser: Glen O. Gabbard er professor i psykiatri ved University of Kansas School of Medicine, USA, chef for The Menninger Clinic, uddannelsesanalytiker og leder af Topekas psykoanalytiske uddannelsesinstitut. Han har bag sig et omfattende forfatterskab på over hundrede artikler og flere bøger om psykiatri og psykoanalyse. I den meget velanskrevne og roste bog Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice, der nu foreligger i 3. udgave, har Gabbard grundigt argumenteret for integrering af biologisk og psykodynamisk tankegang.

Gabbard er en højt estimeret underviser og foredragsholder og har ved flere lejligheder gæstet Danmark, bl.a. til meget velanskrevne IPTP-arrangementer.

Tid: onsdag den 24. oktober kl. 9.30-17.30 og torsdag den 25. oktober kl. 9.00-15.00.
Sted: Hotel Marselis, Strandvejen 25, 8000 Århus C
Kursusafgift: Medlemmer af IPTP 1.700,- kr., ikke-medlemmer 1.900,- kr. Morgenkaffe, frokost, kaffe/te begge dage inkluderet.
Tilmelding:

Skriftlig tilmelding til IPTP/Dorit Mortensen.

Amtssygehuset Fjorden, Birkehus 2., Smedegade 10-16, 4000 Roskilde

Tlf: 4630 7837
Fax: 4637 2153
E-mail: rfdm(snabel-a)ra.dk

Indbetaling af kursusafgift på check eller giro 463 9677, senest fredag den 5. oktober 2001.
IPTP’s kursusrække 2000-2001

Kursusrækken om Diagnostik og behandling af personlighedsforstyrrelser slutter det kommende efterår med kursusdag 5 og 6. Den endelige kursusbeskrivelse foreligger ikke på nuværende tidspunkt, men tidspunkt for afvikling af kurserne er fastsat som følger:

5. kursusdag: Den histrioniske og tvangsprægede personlighed
Undervisere:  Professor Glen O. Gabbard
Tid:  Fredag den 26. oktober 2001 kl. 9.30-16.00
Sted:  Roskilde eller København
6. kursusdag:  Psykopati og personlighedsvarianter i det affektive spektrum
Undervisere:  Professor Per Bech og overlæge Erik Simonsen
Tid:  Onsdag den 21. november 2001 kl. 9.30-16.00
Sted:  Roskilde
Yderligere oplysninger
og tilmelding:
Dette sker ved henvendelse til Dorit Mortensen.

Tlf: 4630 7837
Fax: 4637 2153
E-mail: rfdm(snabel-a)ra.dk

Kursusafgift pr. kursusdag er 800 kr. for medlemmer og 1.000 kr. for ikke medlemmer af IPTP.

Girokort vil blive fremsendt efter tilmelding. Tilmeldingsfrist er henholdsvis 12. oktober (5. kursusdag) og 7. november (6. kursusdag).

Fotoalbum på flickr