juli2000

Nyhedsbrev nr. 20

Årsberetning 1999

Der har været afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder: 10.5., 23.8., 4.10., 8.12., 13.3. Bestyrelsen konstituerede sig med følgende sammensætning: Erik Simonsen formand, Morten Birket-Smith, næstformand, Ulrik Haahr, kasserer og redaktør af Newsletter, Birgit Bork Mathiesen, sekretær samt Morten Kjølbye, Lene Falgaard, Per Sørensen og Mette Væver. Dorit Mortensen er honorarlønnet sekretær.
Instituttets medlemstal er p.t. 210.

I 1999 forlod Connie Ankjær Jensen bestyrelsen efter 10 år som kasserer. Connie Ankjær har ydet et enormt arbejde med at udarbejde ikke blot årsregnskabet, men regnskaber for et stort antal seminarer, internationale symposier, kurser og work-shops. Desuden har Connie Ankjær Jensen været en væsentlig inspirationskilde til at bevare det meget fine samarbejdsmiljø mellem psykologer og psykiatere i bestyrelsen gennem de 10 år. Connie har på mange bestyrelsemøder på moderlig vis forsødet vore munde med hjemmebagte kager. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke en varm personlig tak til Connie for hendes mangeårige, pålidelige, ihærdige og aldrig svigtende indsats for Instituttet og dets udvikling.

IPTP's 10 års jubilæum

1999 var naturligvis først og fremmest præget af vores 10 års jubilæum, som har været detaljeret omtalt gennem anmeldelser i Newsletter 18/99 ved overlæge Torben Lindskov (Humorseminaret) og afdelingslæge Per Sørensen (Jubilæumssymposiet). I Newsletter 19/2000 blev talerne ved IPTP's jubilæum refereret. Bestyrelsen havde stilet højt med arrangementet på Børsen. Trods sponsorstøtte led vi et betydeligt økonomisk tab, jf. årsregnskabet. Men vi fik lejlighed til at fejre Instituttet med vores udenlandske venner af Instituttet samt markere Instituttets betydning nationalt som internationalt.

ISSPD

Den 6. internationale ISSPD-kongres blev afholdt i Geneve i efteråret 1999 med ca. 450 deltagere. IPTP's formand Erik Simonsen afgik som president og blev afløst af professor John Oldham, Columbia University, New York Psychiatric Institute. John Oldham er en meget indflydelsesrig person i amerikanske psykiaterkredse. Han har bl.a. gennem flere år været en af hovedkræfterne bag APA-kongressernes videnskabelige program. John Oldham forventes at blive genvalgt som president om to år, således at hans presidentperiode som forgængerens samlet vil strække sig over 4 år. Professor Per Vaglum blev genvalgt som vicepresident for den europæiske region. Ved kongressen i Geneve modtog professor John Gunderson, Harvard Medical School, den 2. ISSPD Award. (Professor Ted Millon modtog den første). Erik Simonsen begrundede tildelingen gennem en tale til John Gunderson, aftrykt i ISSPD Newsletter vol. 4, nr. 1, marts 2000. John Gunderson har været den helt afgørende person bag valideringen af kategorien: Borderline personlighedsforstyrrelse. Han har forsket i diagnostiske kriterier, farmakologisk behandling, psykoedukation, komorbiditet, familiestudier, forløb og outcome ved borderline tilstande. Med forskningen omkring borderline tilstanden har John Gunderson sat en dagsorden for, hvorledes enhver af personlighedsforstyrrelserne burde endevendes og valideres for deres kliniske betydning. John Gunderson har haft sine hovedinteresser inden for såvel skizofreni som personlighedsforstyrrelser, en tendens vi ser blandt mange forskere og klinikere.

ISSPD fik i 1999 sin homepage: www.isspd.com. IPTP's medlemmer kan fremover gå ind på denne hjemmeside og holde sig orienteret om fremtidige møder mv. Redaktøren af hjemmesiden er professor Ken Silk, University of Iowa.

Ved APA-kongressen i Chicago år 2000 skal bestyrelsen for World Psychiatric Association behandle en ansøgning fra ISSPD om udarbejdelse af et "WPA Educational Program on Personality Disorders". Ansøgningen er udarbejdet af professor Ted Millon, professor Elsa Ronningstam samt IPTP's formand Erik Simonsen i fællesskab. IPTP vil, hvis programoplægget godkendes, få en central rolle i koordineringen og sammensætningen af programmet, som har bidragsydere fra 25-30 landes førende forskere og klinikere inden for området personlighedsforstyrrelser. Det er meningen, at programmet skal kunne anvendes i alle WPA's medlemslande.

Kernberg-seminaret

Professor Otto Kernberg gæstede for anden gang IPTP, nu i Århus, lige så inspirerende, engagerende og dragende som sidst. Hans tankegang er spækket med kreative ideer, originale teoretiske overvejelser, fyldigt underbygget af mange kliniske eksempler. Vi planlægger et nyt Kernberg-seminar i Instituttet i 2002, nu i København.

IPTP-fonden

Overlæge Morten Birket-Smith er formand for fonden, der i øvrigt har chefpsykolog Peter Elsass, reservelæge Lene Falgaard, overlæge Thorkil Sørensen, psykolog Svenn Torgersen samt overlæge Erik Simonsen som medlemmer. John Gunderson var tredje prismodtager af IPTP-fondens pris, og IPTP-fondens formand holdt en tale for John Gunderson ved IPTP's 10 års jubilæum.

Newsletter

Atter i 1999 udkom to Newsletters: 17/99 og 18/99. Vores Newsletter har haft mange gode anmeldelser af vores seneste arrangementet, og bestyrelsen vil gerne takke overlæge Torben Lindskov, afdelingslæge Per Sørensen og klinisk psykolog Birgit Bork Mathiesen for grundigt forberedte referater. Newsletter fungerer som et redskab til at holde kontakten med medlemmerne ved lige med informationer om kommende arrangementer.

Pjece om forskningsinstrumenter

Arbejdet med pjecen om forskningsinstrumenter rykker tættere på sin afslutning. Arbejdet ledes af afdelingslæge Per Sørensen, og pjecen forventes at udkomme efteråret 2000. Det er bestyrelsens forventning, at man med pjecen vil kunne stimulere interessen for brug af instrumenter til diagnostisk udredning, evaluering af behandlingseffekt og andet.

Fremtiden

Vi havde håbet at få en hjemmeside i 1999, men fik det ikke. Bestyrelsen er opsat på, at hjemmesiden skal lanceres i år 2000 og har sat 10.000 kr. af på budgettet til etablering af en hjemmeside. Hvad angår seminarer er der aftalt møder med Christopher Perry (efterår 2000), Glen O. Gabbard (forår 2001), Samuel Akhtar (efterår 2001), Robert Cloninger (dato uvis), Otto F. Kernberg (dato uvis) samt Joseph LeDoux (dato uvis). Bestyrelsen vil gå videre med kurser i brug af instrumenter, først og fremmest kursus om MCMI. Omtalte pjece om forskningsinstrumenter vil kunne initiere sådan kursusvirksomhed. IPTP vil indlede samarbejde med Dansk Psykologisk Forlag om eventuelle fællesudgivelser af instrumenter inden for personlighedsvurdering, i første omgang MCMI III. En ny ide er at afholde en kursusrække om personlighedsforstyrrelser. I forhold til det omfang kurser om depression, angsttilstande, skizofreni mv. har, er kursusaktiviteten omkring personlighedsforstyrrelser minimal. Området fylder meget i det distriktspsykiatriske arbejde, psykoterapipraksis samt ved psykoterapeutiske dagafsnit. Der er derfor et stort behov for kurser, der kan give kursusdeltagerne en samlet oversigt over metoder til diagnostik og behandling af personlighedsforstyrrelser. Denne kursusrække vil løbe over flere semestre, første gang i efteråret 2000.

Erik Simonsen ( formand )

Referat fra IPTP’s generalforsamling

onsdag den 26. april 2000

Til stede fra bestyrelsen var Mette Væver, Lene Falgaard, Per Sørensen, Morten Birket-Smith, Erik Simonsen, Birgit Bork Mathiesen samt sekretær Dorit Mortensen.

Der var afbud fra Ulrik Haahr og Morten Kjølbye.

Ingen medlemmer eller andre deltog som gæster.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Bestyrelsens beretning om Instituttets virksomhed, herunder beretning fra faste udvalg.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år, herunder godkendelse af ad hoc udvalg.
 6. Indkomne forslag.
  Der var ingen indkomne forslag.
 7. Fastlæggelse af budget og kontingent.
 8. Valg af bestyrelse samt suppleanter for så vidt disse udgår.
 9. Valg af revisorer.
 10. Valg af medlemmer til faste udvalg.
 11. Eventuelt.

Ad 1) Per Sørensen er dirigent, referent Birgit Bork Mathiesen.

Ad 2) Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3) Formand Erik Simonsen fremlagde en mundtlig beretning om Instituttets virksomhed i det forløbne år, hvor der har været 5 bestyrelsesmøder i 1999.

Connie Ankjær Jensen forlod bestyrelsen efter 10 år som kasserer, og vi takker for hendes store indsats gennem årene.

Ulrik Haahr har overtaget kassererposten. Dorit Mortensen er bogfører.

IPTP's jubilæum har præget det forløbne år, ligesom det at måtte sunde sig over det betydelige økonomiske tab i forbindelse med arrangementet. Vi er dog enige om, at det var et både fagligt godt og festligt arrangement.

Medlemstallet er nu nede på 210, et fald fra vistnok godt 240.

ISSPD fik en ny president i professor John Oldham, der overtog posten efter Erik Simonsen.

John Gunderson fik ikke alene IPTP-fondens pris, men også ISSPD-prisen.

World Psychiatric Association (WPA) og ISSPD vil ved APA-mødet i Chicago i maj tage stilling til planlagt samarbejde om et videreuddannelsesprogram om personlighedsforstyrrelser.

Kernberg-seminaret i Århus i efteråret 99 levede fuldt op til forventningerne og var på samme høje niveau som sidst, vi havde Kernberg i IPTP-regi.

IPTP-fondens næste prisuddeling forventes at ske i forbindelse med det planlagte psykosomatiksymposium. IPTP-fonden har ikke holdt nogen møder i 1999.

Der er udkommet to gange Newsletter (nr. 17 og 18) i året, der gik. Det har været en gevaldig kvalitetsforbedring at få de gode referater fra diverse arrangementer.

Fremtiden

Vi fik ikke etableret vores hjemmeside i 1999, det må se at komme i orden snart.

I 2001 er det planlagt at få hhv. Gabbard og Akhtar herover.

Datoer for arrangementer med hhv. Perry, Kernberg, Stern og LeDoux ligger endnu ikke fast.

IPTP's pjece om vore forskellige forskningsinstrumenter er ved at ligge klar fra Per Sørensens hånd.

Der skal nok også satses på kurser i benyttelsen af vore forskellige metoder med ca. 15-20 deltagere i den kommende sæson.

Der er meget få kurser om personlighedsforstyrrelser og diagnostik af samme, men Morten Kjølbye og Erik Simonsen vil taget feltet op i IPTP-regi og vil gøre brug af folk fra Instituttets egne rækker.

Der er ingen faste udvalg at aflægge beretning fra.

Ad 4) Udgifterne fra hhv. Perry og Stone seminarer er fra året før, hvor regnskabet må have været for "pænt" (98.000 kr.), mens dette års regnskab lyder for "negativt" (minus 85.911). Samlet har vi ca. 70.000 kr. i årlige indtægter og 70.000 kr. i årlige udgifter. Økonomien ser altså sund nok ud med en relativt stabil egenkapital på omkring 250.000 kr.

Regnskabet er godkendt.

Ad 5) Bestyrelsen vil gå videre med de i beretningen skitserede planer.

Ad 6) Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7) Budgettet er skitseret ud fra en kontingentforhøjelse fra 250 til 300 kr. om året. Der mangler en post kaldet "bestyrelsesmøder" og "hjemmeside", der foreslås at være på hhv. 5.000 og 10.000 kr. samt en "kontorudgifter/diverse", som sættes til 19.000 kr.

Det vedtages, at kontingentet forhøjes til 300 kr. om året pga. de almindelige prisstigninger.

Ad 8) Morten Birket-Smith meddeler, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen nu for i stedet at hellige sig andre opgaver, fx at få sin egen klinik op at stå. Det vil være et stort tab for Instituttet, bl.a. fordi Morten altid har turdet tænke stort og har haft succes med at få ideer til at gennemføre store arrangementer. Grundet dette må det planlagte symposium om psykosomatik, som Morten var initiativtager til, tages op til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen beslutter at fortsætte med kun én suppleant. Per Sørensen bliver indvalgt som bestyrelsesmedlem, og Morten Kjølbye fortsætter i bestyrelsen.

Ad 9) Bent Kawa fortsætter som revisor, og Frank Hansen vælges som ny revisor.

Ad 10) Der blev ikke valgt nogen medlemmer til faste udvalg på denne generalforsamling.

Ad 11) Intet.

Birgit Bork Mathiesen

Nye medlemmer

 • Psykolog Lene A. Hakmann
 • Cand.psych. Karen Ingemann Hansen
 • Cand.psych. Juddy Jespersen
 • Læge Hanne Stubbe Teglbjærg
 • Cand.pæd.psych. Kirsten B. Petersen
 • Spec.læge Astrid Lykken
 • Cand.psych. Bjarne Thannel
 • Klinisk psykolog Kirsten Maack Linde
 • Stud.psych. Gitte Skou Petersen
 • Leg. psykolog Birgitta Hast
 • Stud.pæd.psych. Pernille Hulvei
 • Psykolog Kirsten Lorenzen
 • Cand.psych. Charlotte Sandros

IPTP-seminar med professor Christopher Perry

IPTP-seminar om forsvarsmekanismer og psykoterapi af personlighedsforstyrrelser med Professor J. Christopher Perry

30. november-1. december 2000, Århus

Kursustitel: Seminar om forsvarsmekanismer og psykoterapi af personlighedsforstyrrelser.

Indhold: Gennem de sidste to årtier har den psykodynamiske psykiatri og psykologi været i en rivende videnskabelig udvikling. Flere undersøgelser har godtgjort, at psykoterapi er en effektiv behandling af personlighedsforstyrrelser, og forsvarsmekanismer er tonet frem som empirisk validerede koncepter til berigelse af den kliniske praksis. Seminarets hovedformål er at formidle vores nuværende viden om forsvarsmekanismer, hvilket inkluderer forelæsninger om forsvarsmekanismernes historie, deres definition, funktion og udvikling, samt de seneste videnskabelige undersøgelsesmetoder og empiriske fund. Der vil blive specielt fokuseret på, hvordan forsvarsmekanismer ændres under psykoterapi af patienter med personlighedsforstyrrelser og på sammenhæng mellem forsvarsmekanismer og depression. Kursusdeltagerne vil få udleveret en forkortet udgave af Perry´s forsvarsinstrument Defense Mechanism Rating Scale, og vil få mulighed for at rate forsvarsmekanismer på baggrund af et videooptaget interview. Seminarets formål er desuden at udvide vores forståelse for, hvordan undersøgelsen af forsvarsmekanismer kan forbedre vores forståelse for psykopatologi og for psykologisk funktion.

Målgruppe: Speciallæger i psykiatri, yngre læger, alment praktiserende læger, psykologer samt andre interesserede faggrupper.

Form: Forelæsninger og diskussioner.

Kursusledelse: Overlæge Morten Kjølbye, Psykoterapeutisk afdeling E, Psykiatrisk Hospital i Århus, tlf. 7789 2760
Underviser: Professor J. Christopher Perry fra McGill University, Canada, har gennem talrige publikationer om forsvarsmekanismer og personlighedsforstyrrelser tegnet sig som en af de førende forskere og foredragsholdere inden for dette felt. Hans forskning har bl.a. været en medvirkende faktor til den øgede interesse for forsvarsmekanismer og deres inklusion i DSM-IV. Perry har tidligere gæstet Danmark, bl.a. til et meget velanskrevet IPTP arrangement.
Tid: Torsdag den 30. november kl. 09.30-17.30 og fredag den 1. december kl. 09.00-15.00
Sted: Hotel Marselis, Strandvejen 25, 8000 Århus C
Kursusafgift: Medlemmer af IPTP kr. 1600,-. Ikke-medlemmer kr. 1800,-. Morgenkaffe, frokost og kaffe inkluderet.
Tilmelding:

Skriftlig tilmelding til IPTP/Dorit Mortensen.

Amtssygehuset Fjorden, Birkehus 2., Smedegade 10-16, 4000 Roskilde

Tlf: 4630 7837
Fax: 4637 2153
E-mail: rfdm@ra.dk

Indbetaling af kursusafgift på check eller giro 463 9677, senest fredag den 3. november.

Kursusrække 2000-2001

Diagnostik og behandling af personlighedsforstyrrelser

Kursusrækken vil tage udgangspunkt i DSM-IV Personality Disorders og hver enkelt kategori gennemgås: definition, historisk baggrund for kategorien, genetiske data, laboratoriefund, familiebaggrund, patogenetiske faktorer, epidemiologi, psykodynamik, differentialdiagnostik, komorbiditet, forløb samt behandlingsrekommandationer. DSM IV kategorien vil blive sammenlignet med ICD-10´s definition.

Grundbøger i kursusrækken:

Theodore Millon: Disorders of Personality - DSM-IV and beyond. John Wiley & Sons, 1996

Peter Tyrer: Personality Disorder - diagnosis, management and course. Butterworth-Heinemann, 2000

Glen O. Gabbard: Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. APA Press, 2000

For hver enkelt kursus vil der forud for kurset blive tilsendt relevant kursusmateriale. Underviseren vil gennemgå en case til illustration af den enkelte kategori, og det der er undervist om. Nogle undervisere vil anvende video.

Der planlægges 2 undervisningsdage pr. semester. Da Instituttet løbende har gæstende foredragsholdere fra udlandet vil disse, i det omfang det skønnes hensigtsmæssigt, blive inddraget i programlægningen.

Program for efteråret 2000:

1. kursusdag:
Personlighedsforstyrrelser i det skizofrene spektrum - skizotypi, paranoid og skizoid personlighed.
Underviser:    
Overlæge Erik Simonsen.
Tid: Onsdag den 11.10.00 kl. 9.30-16.00
Tilmeldingsfrist: 18.9.00
2. kursusdag: Den dependente og den ængstelige, undvigende personlighed.
Underviser: Overlæge Francisco Alberdi.
Tid: Onsdag den 15.11.00 kl.9.30-16.00
Tilmeldingsfrist: 23.10.00
Foreløbigt program for 2001:
3. kursusdag: Den histrioniske og den tvangsprægede personlighed.
Underviser: Glen O. Gabbard.
Tid: marts 2001
4. kursusdag: Den narcissistiske og borderline personlighed.
Underviser: Overlæge Bent Rosenbaum og overlæge Morten Kjølbye.
Tid: April 2001
5. kursusdag: Den antisociale og de affektive personlighedsvarianter.
Underviser: Overlæge Erik Simonsen og professor Per Bech.
Tid: Efterår 2001
6. kursusdag: Metoder til personlighedsdiagnostik.
Underviser: Afdelingslæge Per Sørensen og centerchef Erik Lykke Mortensen.
Tid:

Efterår 2001

Alle kurser foregår i Roskilde, deltagerne får nærmere besked om sted. Max. 30 deltagere ved hvert kursus. Kursusafgiften er 800,- kr. pr. dag for medlemmer af Instituttet, 1000,- kr. for ikke-medlemmer. Frokost og kaffe/te inkluderet.

Kursusledere for kursusrækken: overlæge Morten Kjølbye og overlæge Erik Simonsen.

Tilmelding:

Dette sker til IPTP/Dorit Mortensen.

Amtssygehuset Fjorden, Birkehus 2., Smedegade 10-16, 4000 Roskilde

Tlf: 4630 7837
Fax: 4637 2153
E-mail: rfdm@ra.dk

Fotoalbum på flickr