Orientering fra formanden

2019 fik en meget trist begyndelse, da vi i begyndelsen af januar modtog beskeden om, at John Gunderson var afgået ved døden efter mange års kamp mod prostatakræft. Det er et stort tab rent personligt for mange kolleger og for forskningen i personlighedsforstyrrelser, særlig BPD, i USA og Europa. John og jeg blev nære venner, da jeg på Millons og Johns initiativ i 1992 havde den glæde og helt exceptionelle oplevelse at opholde mig 4 måneder ved Harvard University og på hans afdeling på McLean Hospital. I 1994 havde vi i IPTP den store oplevelse at afholde ”Scandinavian Symposium on Borderline Conditions” med mere end 300 deltagere fra de nordiske lande og i høj grad med Johns forskning i BPD i fokus gennem foredraget, hvor han lancerede Borderline som et ”construct”. John var en eminent kliniker, psykoanalytisk uddannet og med en sjælden evne til også at kombinere det med empirisk forskning. Det var Johns fortjeneste, at BPD blev en internationalt respekteret og anerkendt diagnose til glæde for mange patienter og pårørende. Jeg har med den nuvæ-rende præsident for ISSPD Stephen Huprich og Elsa Ronningstam forfattet en nekrolog om John i det seneste nummer af Journal of Personality Disor-der: 2019;33(3):i-v i forsøget på at opsummere Johns videnskabelige fortje-nester og personlighedsmæssige kvaliteter. Æret være hans minde.

ICD-11 er nu blevet vedtaget ved WHO’s generalforsamling i maj 2019. Hvad der skal ske i Danmark, er endnu uvist. Både Dansk Psykiatrisk Selskabs diagnoseudvalg og Dansk Psykologforening arbejder aktivt med at fremme processen som optakt til en evt. senere implementering. Det mest sandsynlige er, at ICD-11 vil blive implementeret i Danmark, da de fleste er enige om, at der er klar forbedring i forhold til ICD-10. På området person-lighedsforstyrrelse er der tale om den mest radikale ændring, da der som al-lerede beskrevet i tidligere Newsletter (se 56/18) er tale om en overgang fra en kategoriel til en dimensionel tilgang og et særligt fokus på sværhedsgrad. Instituttet vil gå ind i arbejdet med at skabe større viden om det nye system, men indtil videre har vi ikke decideret planlagt et seminar om ICD-11, idet vi afventer klare udmeldinger fra Sundhedsdatastyrelsen om planer for oversættelse og dato for ibrugtagning.

Vi havde et velbesøgt seminar om komorbiditetsbegrebet (anmeldelse andet-steds i newsletter), netop vigtigt i forhold til ICD-11, som rummer bedre muligheder for parallel anvendelse af flere diagnoser som tilfældet er i DSM-systemet.

ISSPD kongressen er igen rykket til Vancouver (15.-19. oktober), som sidste gang i 1995 var værter for den internationale kongres om personlighedsfor-styrrelser. Der er fokus på klinisk anvendelse af den dimensionelle model, som nu er lanceret både i DSM og ICD systemet, og naturlig nok er det pro-fessor Tom Widiger, der vil være keynote for dette vigtige emne. Men også evidensen for en hierarkisk model for taksonomi af psykopatologi vil blive behandlet ved professor i epidemiologi, Ben Lahey. Danmark er stærkt repræsenteret med mange indlæg. Vi håber at kunne bringe et referat af kon-gressen i det næste Newsletter.

Ved kongressen skal der vælges ny bestyrelse, og vi har et stærkt kort her, nemlig Mickey Kongerslev, som stiller op med opbakning - ikke blot fra vores bestyrelse, men også fra vores norske venner og kolleger i Oslo. Mickey var i mange år medlem af IPTP’s bestyrelse, bl.a. som arbejdsom sekretær, men ikke mindst som iderig udvikler af en lang række af vores arrangementer med internationale kapaciteter, bl.a. Bateman. Mickey er forskningsmæssigt meget aktiv, besidder en stor viden om assessment og psykopatologi, ikke mindst om MBT, var aktiv i organiseringen af 2013 ISSPD-kongressen i København, har dyb indsigt i Millon’s publikationer og tænkemåde; vi kan simpelthen ikke få en bedre kandidat. Hvis du er medlem af ISSPD: stem Mickey ind i bestyrelsen!  

Nærtstående er i øvrigt det 5. nationale seminar den 4. oktober 2019 (se programmet andet steds i Newsletter), hvor vi følger den plan, vi har haft tidligere med, at forfatterne til kapitlerne i Instituttets bog ”Personlighed og personlighedsforstyrrelser” (Reitzels forlag, 2017) vil få mulighed for at præsentere indholdet af deres kapitel. Bestyrelsen er i gang med at planlægge det efterfølgende 6. seminar i foråret 2021, hvor vi overvejer at lade ICD-11 og DSM-5 indgå som et centralt tema. 

Et nyt vigtigt arrangement er på plads, nemlig seminar om grænsepsykoser, hvor der nu er sammensat et stærkt hold af foredragsholdere (se program andet steds).

Endelig vil jeg nævne, at de nationale kliniske retningslinjer for diagnostik og behandling af personer med emotionel ustabil personlighedsstruktur er blevet revideret, se Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Bestyrelsen vil sørge for, at de nye retningslinjer bliver anmeldt i det næste Newsletter.

Til slut er der at sige god sommer til alle, og vi håber at se jer ved et af de næste spændende arrangementer.

Erik Simonsen

Fotoalbum på flickr