februar2002

Nyhedsbrev nr. 23

Orientering fra formanden

Den 11. september 2001 med terrorhandlinger mod World Trade Center og Pentagon kom som et chok for os alle. Vores aktiviteter i Instituttet blev også lammet af begivenhederne. Vi måtte aflyse arrangementet med Salman Akhtar og med Glen O. Gabbard – arrangementer vi havde glædet os meget til at gennemføre, og som begge allerede havde vundet stor tilslutning. Ikke blot lammede terrorhandlingerne efterårets aktiviteter, men det har også været svært at få planlagt møder med udenlandske foredragsholdere her i forårssemestret 2002. Men vi er nu ved at genvinde gejsten og energien til nye møder, og det er mig derfor en stor glæde at kunne annoncere betydningsfulde møder for efterårssemestret 2002, nemlig et gensyn med Otto F. Kernberg og et første møde med professor Joseph LeDoux fra Center for Neural Sciences ved New York University. Det tidligere planlagte arrangement med Glen O. Gabbard gennemføres 25.-26. april 2003, og seminaret med Salman Akhtar vil blive ligeledes blive gennemført i løbet af 2003. Arrangementerne med Otto F. Kernberg og Joseph LeDoux er omtalt nærmere senere i dette Newsletter.

MCMI har gennem årene været et vigtigt diagnostisk instrument for mange psykologer og psykiatere i Instituttet, ligesom instrumentet har indgået i flere videnskabelige undersøgelser. Det er nu en glæde for os, at MCMI III er oversat og vil blive udgivet her i foråret af Dansk Psykologisk Forlag i samarbejde med Instituttet. Instrumentet er oversat af Ask Elklit og Erik Simonsen, der vil afholde to introduktionskurser, et i København den 24. april og et i Århus, den 11. september 2002.

Dansk Psykiatrisk Selskab har udgivet en rapport om behandling af ikke psykotiske lidelser. Forhåbentlig vil dette sætte fokus på behandling af personlighedsforstyrrelser, hvilke tilbud der gives i H:S og amterne inden for sygehusvæsnet og i speciallægepraksis. Med dette nye fokus på behandling af personlighedsforstyrrelser vil der automatisk komme en interesse for nærmere kendskab til personlighedsdiagnostik. Vi finder i Instituttet, at MCMI kan blive et godt instrument til at udvide vor viden om diagnostik på dette svære område. De senere år har interessen blandt psykologer været klart stigende, og MCMI indgår nu som basis for personlighedsundersøgelse på mange psykiatriske afdelinger. I Millon-gruppen initierede vi forskning i MCMI helt tilbage i 1985, dengang med MCMI I. Det er glædeligt at se, at der nu er kommet langt mere fokus på diagnostik af personlighedsforstyrrelser. Det har været en lang og sej kamp at skabe interessen, men det er ikke ukendt fra USA, at jorden skal gødes og interessen vækkes gennem en sej kamp. Måske kan en stor interesse for instrumentet bane vejen for endnu et besøg fra USA af Millon…

Vi har - bortset fra den aflyste kursusdag med Glen Gabbard - i Instituttet gennemført kursusrækken om personlighedsforstyrrelser. Møderækken vil blive revideret efter de erfaringer, der er indhøstet, og det er bestyrelsens opfattelse, at der vil være interesse for en ny kursusrække fra 2003.

Desværre lykkedes det ikke at få sponsorstøtte til det planlagte symposium om personlighed og depression. Symposiet skulle have været gennemført i samarbejde med Lundbeck Pharma. Ideen med et symposium om personlighed og depression er sidenhen taget op af andre medicinalfirmaer, som har gennemført flere møder om emnet med meget stor tilslutning fra danske psykiatere. Vi kan kun beklage, at det så ikke blev muligt at gennemføre et sådant møde med internationalt tilsnit i denne omgang.

Endnu en kedelig eftervirkning af terrorangrebet 11. september 2001 var aflysningen af den 6. internationale ISSPD-kongres i New York i oktober 2001. Kongressen måtte aflyses blot 14 dage før den skulle afholdes. Bestyrelsen i ISSPD har besluttet, at den næste kongres ikke afholdes i USA, men i Europa, nemlig i Italien og formentlig i Firenze i 2003. Af tidsmæssige grunde har det ikke kunnet lade sig gøre at gennemføre den aflyste kongres allerede her i 2002, og eftersom kongressen i Italien allerede var planlagt, har terrorangrebet altså betydet, at man har måttet ”springe over” en international kongres i den såkaldte ”biennial” kongresrække.

IPTP-fondens bestyrelse har besluttet, at næste prisuddeling skal ske i løbet af 2002. Vi planlægger et 1-dags seminar med prismodtageren efterfulgt af en Niels Strandbygaard-forelæsning, som er åben for alle. Prisen er tidligere tildelt Christopher Bollas, Marco Battaglia og John Gunderson.

Vedlagt dette Newsletter er girokort til betaling af kontingent for medlemskab for 2002. Betaling for medlemskab af ISSPD vil fremover ikke blive formidlet gennem IPTP. Medlemmerne vil få en opkrævning direkte fra ISSPD’s sekretær Elsa Ronningstam.

Det har knebet lidt med at opdatere vores hjemmeside www.iptp.dk, men der synes at være søgning, specielt for de der ønsker at holde sig orienteret om Instituttets udgivelse af instrumenter til personlighedsvurdering samt om tidligere møder i Institut-regi. Redaktøren for hjemmesiden, Ulrik Haahr, har nu lavet en opdatering og forenklet opbygningen.

Om end lidt forsinket vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle sammen et rigtigt godt nytår.

Erik Simonsen (formand )

"Anmeldelse" af Defence Mechanism Rating Scales, 5. udgave

Af J. Christopher Perry, oversat til dansk af Morten Kjølbye og Per Sørensen. Psykoterapeutisk Forlag, Århus 2001. Bogen rekvireres hos Morten Kjølbye.

Når jeg sætter ordet anmeldelse i citationstegn, skyldes det, at man rettelig bør anvende dette værk til forskningsformål eller klinisk brug for at vurdere dets kvaliteter fuldt ud. Så dette bliver en blanding af en anmeldelse og en omtale, da jeg ikke har brugt denne skala, ud over hvad jeg oplevede sidste gang, Chris Perry gæstede Danmark. Perry har været gæst i IPTP 2 gange, henholdsvis i 1998 og i 2000. Hans teorier er således velkendte for adskillige medlemmer i Instituttet.

For en nærmere omtale af baggrunden for denne skala, skal jeg henvise til tidligere Newsletters( nr. 17 og 21 ), hvor Per Sørensen og undertegnede har gået mere i dybden med at beskrive den. Kort resumerende skal følgende dog citeres: "DMRS er et rating system, som baserer sig på den forståelse af forsvarsmekanismer, som introduceres i DSM-IV som en foreslået sjette akse. Forsvarsmekanismer defineres i denne sammenhæng som automatiske psykologiske processer, som beskytter individet mod angst eller opmærksomhed på interne eller eksterne farer eller stressorer. Forsvarsmekanismer formidler individets reaktion på konflikter eller stressorer. Denne forståelse er psykodynamisk forankret og baserer sig i høj grad på den egopsykologiske tankegang med en klar definition af egoet og dets adaptive egenskaber og sammenhængen mellem forsvar og coping. Desuden bruges Kleinianske begreber som splitting og projektiv identifikation, Kohuts ide om billedforvrængende (Image-distorting) forsvar og Kernbergs forståelse af forskellige niveauer af personlighedsorganisation. Den task-force, som har udviklet den foreslåede akse i DSM-IV, er ledet af professor Christopher Perry og har i høj grad været inspireret af G. Valliant og hans forståelse af forsvarsmekanismer som inddelt hierarkisk efter deres adaptive niveau. Der er derfor foreslået syv adaptive niveauer med i alt 31 forsvarsmekanismer, som alle er klart defineret og udførligt beskrevet med kliniske eksempler. Det anbefales, at rating udføres på et psykodynamisk interview af en tredje bedømmer, hvor interviewet er optaget, og der optimalt foreligger et afskrift af interviewet. Hver enkelt forsvarsmekanisme kan rates som værende sikkert, muligt eller ikke til stede. Resultatet kan behandles kvantitativt ved at optælle antallet af givne forsvarsmekanismer, som ydermere kan udtrykkes som et enkelt tal ved at multiplicere med det givne adaptionsniveau og herefter addere. Eller resultatet kan behandles mere kvalitativt ved at bestemme det dominerende forsvarsniveau. Perry og medarbejdere er aktuelt involveret i at validere den foreslåede akse og DMRS ud fra graden af reliabilitet, sammenhæng med andre instrumenter til at bestemme forsvarsmekanismer og diskrimination og sammenhæng med andre akser i DSM-systemet. (Kjølbye og Sørensen, IPTP´s hjemmeside)"

Jeg har læst bogen ud fra 2 perspektiver ud over den forskningsmæssige, nemlig til brug i klinisk praksis og til brug til undervisning. Bogen indledes med en kort oversigt over forsvarsmekanismer. Det er en historisk gennemgang og en omtale af hvad forsvarsmekanismer er, nomenklaturen, den hierarkiske struktur samt omtale af forskellige diagnosticeringsinstrumenter, så som Ego Profile Scale (Semrad 1973), Vaillant Glossery of Defenses (Vaillant 1992), DMRS (Perry og Cooper 1989), Rorschach Defense Scale (Lerner og Lerner 1980), Defense Mechanism Inventory (Ihilevich og Gleser 1986) samt Defense Style Questionnaire (Bond et al. 1983). Alt dette fylder kun godt 9 sider, hvorfor denne gennemgang naturligvis kun kan blive summarisk – alligevel synes jeg det er yderst velskrevet og så tilpas tilgængeligt, at det kan bruges som kort introduktion til undervisning i forsvarsmekanismer. For en yderligere uddybning kræves naturligvis yderligere litteratur, som kan findes i den omfattende referenceliste.

Herefter kommer en nærmere beskrivelse af ratingsystemet samt en udtømmende beskrivelse af hver af forsvarsmekanismerne. Der er en definition af forsvarsmekanismen, en beskrivelse af funktionen samt beskrivelse af differentiering i forhold til lignende forsvarsmekanismer (eks. under acting out beskrivelse af forskellen mellem dette og dissociation og projektiv identifikation). Derefter beskrivelse af scoringen med nøje angivelser af kriterierne for henholdsvis 0 (ingen brug), 1 (mulig brug) og 2 (sikker brug). Dette er naturligvis helt nødvendigt for videnskabeligt brug, men til brug for undervisning yderst pædagogisk og for klinisk brug meget velegnet til at skærpe opmærksomheden både i assessment situationen, hvor vurdering af forsvarsniveauet er yderst vigtigt til planlægning af terapien, og som brug til den løbende procesevaluering i terapien. Det er jo næppe realistisk at man i en travl psykoterapeutisk praksis kan lave DMRS ratings på alle patienter, men at bruge den til udvalgte patienter som led i gensidig kollegial supervision er bogen formentlig guld værd. Det kræver video-optagelse af en session og påfølgende samrating med formål at opnå konsensus om det dominerende forsvarsmønster (den kvalitative metode), mens den kvantitative metode, hvor man skal have et skriftligt udskrift af interviewet, nok realistisk set må forbeholdes forskning og undervisning.

Jeg vil meget anbefale manualen, både til inspiration for forskere i området og for undervisere og klinisk arbejdende psykoterapeuter. Til yderligere inspiration kan henvises til følgende baggrundsartikler:

Perry et al: Convergent and discriminant Validity of Overall defensive Functioning. J Nervous and Mental Disease 1998; 186: 529-535

Perry et al: Field trial of a diagnostic axis for defense mechanism for DSM-IV. J Pers Disord 1998; 12: 1-13

Perry et al: An emperical study of defense mechanism. Arch Gen Psychiatry 1989; 46: 444-52

Ulrik Haahr

Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi

onsdag den 24. april 2002 kl. 17.00

Distriktspsykiatrien, Havnevej 5, Roskilde

Forslag til dagsorden, udover de faste punkter ifølge vedtægterne, fremsendes til bestyrelsen senest 1. april 2002.

Endelig dagsorden udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen.

Birgit Bork Mathiesen

Introduktionskursus i brugen af MCMI III

MCMI III er nu oversat til dansk, og der foreligger en dansk manual, som snarligt udkommer på Dansk Psykologisk Forlag. Der er igangsat en række undersøgelser rundt omkring i Danmark, således at den danske udgave kan valideres, bl.a. gennem psykometriske undersøgelser og ekstern validering i forhold til veldefinerede patientpopulationer: alkoholikere, somatoforme lidelser, patienter med angst etc. Validering af testen ledes af lektor Ask Elklit, Psykologisk Institut, Århus Universitet og overlæge Erik Simonsen, Amtssygehuset Fjorden, der også har stået for oversættelsen af testmateriale og manual. Der foreligger et Windows-baseret scoringsprogram.

Der vil blive afholdt to intro-kurser for nye brugere, et i København og et i Århus. Kurset henvender sig til kliniske psykologer og psykiatere, der ønsker at anvende personlighedstest som led i en diagnostisk evaluering eller evaluering af behandlingsforløb.

Tid: onsdag den 24. april 2002 (Roskilde) kl 09.00-16.00
onsdag den 11. september 2002 (Århus) kl 09.00-16.00
Undervisere: Ask Elklit og Erik Simonsen
Program:
  • Kort gennemgang af testens personlighedskategorier
  • Gennemgang af forskningsresultater fra MCMI II-I
  • Kort introduktion til Millons teorier og publikationer
  • MCMI III’s konstruktion, administration og anvendelsesmuligheder
  • Fortolkning af MCMI III profiler
Kursusafgift: 900 kr. for ikke-medlemmer, 700 kr. for medlemmer
Tilmelding:

Dette sker til Instituttets sekretær Dorit Mortensen.

 

Tlf: 4630 7837
E-mail: rfdm(snabel-a)ra.dk

Tilmeldingsfrist hhv. 8. april 2002 og 26. august 2002.

Seminar med professor Joseph LeDoux

Hjernens betydning for menneskets følelser og oplevelse af selvet

København 22.-23. oktober 2002

Indhold: Joseph LeDoux vil gennem sin banebrydende forskning præsentere sine model for hvorle­des hjernens strukturer og synapsernes interaktion har betydning for vores bevidste og ubevidste følelser og tanker.

Målgruppe: Speciallæger i psykiatri, yngre læger, alment praktiserende læger, psykologer samt andre interesserede faggrupper.

Form: Forelæsninger og diskussioner.

Kursusledelse: Overlæge Morten Kjølbye, Den Centrale Enhed, Psykiatrisk Hospital i Århus, tlf 7789 2760
Underviser: Joseph LeDoux er neuroforsker og professor ved New York Universitys Center for Neural Sciences. Hans bog fra 1996 "The Emotional Brain" var en banebrydende bog om den biolo­giske basis for emotioner og hukommelse og betragtes allerede som en klassiker på sit felt. Joseph LeDoux’s forskning dannede bl.a. det videnskabelige grundlag for Daniel Goleman’s meget læste og roste bog om "Følelsernes intelligens".

Joseph LeDoux har netop publiceret en ny bog "Synaptic Self", hvor han ser på personligheden som et produkt af synapsernes integrerende funktion i hjernen.

Det er første gang Joseph LeDoux gæster Danmark.
Tid: Tirsdag den 22. oktober kl 09.30-17.30 (kl 09.30-10.00 morgenkaffe og registrering)
og onsdag den 23. oktober kl 09.00-16.00
Kursusafgift: Medlemmer af IPTP kr. 1700,-. Ikke-medlemmer kr. 1900,-. Morgenkaffe, frokost og kaffe inkluderet.
Tilmelding: Skriftlig tilmelding til IPTP/Dorit Mortensen.

Amtssygehuset Fjorden, Birkehus 2., Smedegade 10-16, 4000 Roskilde

Tlf: 4630 7837
Fax: 4637 2153
E-mail: rfdm(snabel-a)ra.dk
Indbetaling af kursusafgift på check eller giro 463 9677, senest fredag den 4. oktober 2002.

Seminar med professor Otto F. Kernberg

Teoretisk seminar om personlighedsforstyrrelses-teorier i moderne psykiatri

21.-22. november 2002 Psykiatrisk Hospital i Århus

Indhold: To-dages seminar, hvor Kernberg på førstedagen vil forelæse over temaet moderne teorier og modeller over personlighedsforstyrrelser. Den anden seminardag vil være centreret omkring behandling af patienter med udtalt antisocial adfærd, spiseforstyrrelser og suicidal og parasuicidal adfærd.

Underviser: Professor Otto F. Kernberg.

Kernberg er leder af “The Personality Disorders Institute” ved New York Hospital, Cornell Medical Centre, og er meget velanskrevet forsker, skribent og foredragshol­der, der ved flere tidligere lejligheder har gæstet Danmark.

Kernberg har bag sig et omfattende forfatterskab på flere hundrede artikler og flere bøger, hvoraf to er oversat til dansk og udkommet på Reitzels Forlag: "Borderline og psykodynamisk psykoterapi" og "Kærlighedsforhold".
Form: Forelæsninger og diskussioner.

Yderligere oplysninger: Dette fås ved henvendelse til overlæge Morten Kjølbye.

Klinik for Angst og Personlighedsforstyrrelser, Psykiatrisk Hospital i Århus
Tlf: 7789 2760

Målgruppe: Speciallæger i psykiatri, yngre læger og psykologer.

Tid: 21. november, kl 09.30-17.30, og 22. november, kl 09.00-16.00
Sted: Psykiatrisk Hospital i Århus, Auditoriet
Pris: inkl morgenkaffe, frokost og kaffe begge dage. Medlemmer af IPTP kr. 1700,-. Ikke-medlemmer kr. 1900,-.
Tilmelding: Dette sker ved skriftlig tilmelding til IPTP/Dorit Mortensen.

Amtssygehuset Fjorden, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde

Tlf: 4630 7837
Fax: 4637 2153
E-mail: rfdm(snabel-a)ra.dk
Indbetaling af kursusafgift på check eller giro 463 9677, senest fredag den 1. november 2002.
Fotoalbum på flickr