Orientering fra formanden

Efterårets seminar om identitetsbegrebet blev som ventet en succes med godt 50 deltagere og inspiration fra tilgrænsende discipliner til psykiatri. Instituttets brede tilgang til forståelse af psykopatologi tilsiger, at vi undersøger grundbegreber fra forskellige videnskabsteoretiske synsvinkler, og her er der meget at hente fra humanistisk tænkning og kulturens side, fx litteraturen og filmens verden. Kultur afslører mennesket i dets historiske kontekst, således som psykopatologiens grundbegreber også må ses i lyset af tidens tegn. I 1997 havde Instituttet arrangementet om narcissisme, som blev belyst gennem foredrag af fx Christian Braad Thomsen om narcissistiske person-lighedstyper i Hitchcock film, Erik A. Nielsen om narcissisme som litterært tema, Cullberg om skaberkriser hos kunstnere med narcissistiske træk. Tilsvarende fik vi ved identitetsseminaret indblik i andre discipliners forståelse af de kulturelle aspekter. Se udførligt referat fra seminaret andet steds i dette Newsletter.

Nye spændende arrangementer er på vej. Komorbiditetsbegrebet volder tilsyneladende problemer i den kliniske hverdag i psykiatrien. I somatikken er det almindeligt, at man har flere diagnoser samtidig, selvom de måtte have delvist samme genetiske baggrund eller er gensidigt afhængige af hinanden, men i psykiatrien er der fra Jaspers tid en slags rangordning, hvor nogle diagnoser ”overruler” andre. ICD-10 har opsat et regelsæt, som omfatter eksklusionskriterier. Dette betyder eksempelvis, at personer som har en markant personlighedspatologi, ikke får fokus på dette i behandlingen, da der primært sættes fokus på diagnoser højere i ”beslutningstræet”. Komorbiditet har både et prospektivt (historisk) og et samtidigt aspekt. Hvilke konsekvenser har dette for vores teoretiske forståelse af, hvorfor psykopatologi udvikler sig, og hvilke konsekvenser får det for patienterne i forhold til den behandling, de bliver tilbudt. Dette er nogle af de spørgsmål, vi vil søge belyst ved seminaret om komorbiditet (se annoncering). 

Programmet til det 5. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser ligger nu klar. Udgangspunktet ved programlægningen er stadig Instituttets grundbog "Personlighed og personlighedsforstyrrelser" udgivet på Reitzels forlag under redaktion af Birgit Bork Mathiesen og Erik Simonsen. Ved det 4. nationale seminar dækkede vi nogle af kapitlerne, og ved det kommende er det derfor forfatterne til andre kapitler, der får mulighed for at holde foredrag om deres emne. Bemærk at Mickey Kongerslev skal foredrage om Millons grundbegreber til forståelse af personlighed og psykopatologi, om hvordan Millons tilgang stadig er aktuel, og at vi derved kan blive mindet om hele grundlaget for tilblivelsen af Instituttet og Instituttets ideologi: at se psykopatologi i lyset af den grundlæggende personlighed i et differentieret perspektiv af biologiske, kognitiv-adfærdsmæssige, psykodynamiske, fænomenologiske og kulturelle indfaldsvinkler og forståelsesmodeller. Millon har vi jo gennem årene forholdt os aktivt til gennem MCMI-kurserne. Det er med noget vemod, at vi har besluttet at ophøre med at afholde MCMI-kurser, da opdateringen med den ny version MCMI-IV ikke er fulgt med i Danmark, og interessen for instrumentet i øvrigt har været vigende med fremkomsten af nye instrumenter. Programmet for det nationale seminar findes andet steds i Newsletter.

Der er ikke meget nyt at sige om ICD-11. Bestyrelsen vil afventet mere klare signaler omkring oversættelser og evt. implementering, før vi vil planlægge afholdelse af seminarer. Dansk Psykologforening har været meget aktive, mens Dansk Psykiatrisk Selskab har været mere afventende. Vi forventer i 2019, at Sundhedsdatastyrelsen, som skal forestå det konkrete arbejde med tilpasning af diagnosekoder mv., melder en plan ud, og at selskaberne får mulighed for at udtale sig inden oversættelsen af ICD-11 evt. går i gang. Munksgaard får formentlig opgaven i samarbejde med WHO Collaborating Center i Århus, som har stået for den eksisterende oversættelse af ICD-10 (netop genudgivet med mindre rettelser pga. ændringer i kodninger).

Sundhedsstyrelsen har arbejdet med opdatering af nationale kliniske retningslinjer (NKR) for emotionel ustabil personlighedsstruktur type borderline. Kun for enkelte af de 10 PICO-spørgsmål er der kommet ny litteratur, så der vil ikke ske de store ændringer, men som helhed er formuleringerne blevet mere skarpe. Fra Instituttet har Mickey Kongerslev, Ole Jakob Store-bø og Erik Simonsen indgået i arbejdet. IPTP holdt i 2016 seminar om NKR. Vi har ikke planer om nyt møde efter opdateringen, men vil orientere i næste Newsletter.

Så vil jeg gøre opmærksom på, at den første annoncering af ISSPD’s 16. kongres, som afholdes 15.-18. oktober 2019 i Vancouver, kan findes på www.isspd.com. Det er 2. gang, at kongressen afholdes i Vancouver, første gang var i 1994. I ISSPD er Carla Sharp nu president-elect. Carla arbejder på ved kongressen at give et historisk tilbageblik på tilblivelsen og udviklingen af ISSPD som opfølgning på Erik Simonsens præsentation ved jubilæumskongressen i 2013. Canada har altid stået stærkt inden for forskningen i personlighedsforstyrrelser, så det bliver utvivlsomt en spændende kongres, som vil inspirere os til nye arrangementer. 

Udover dette er der i øvrigt at sige, at vi forventer snart at have et program klart til et seminar om skizotypi under ledelse af Maria Meisner, som skal færdiggøre sin ph.d. om ”borderline conditions” i foråret 2020. Det er et område, som Instituttet har haft flere arrangementer om, bl.a. ”Scandinavian Symposium on Borderline Conditions” i 1994, men også mange arrange-menter med Kernberg, Michael Stone, Gunderson mv. I den forbindelse skal det også nævnes, at man i børne- og ungdomspsykiatrien i Roskilde har gennemført en randomiseret undersøgelse om mentaliseringsbaseret terapi hos unge med borderline, hvor Emma Beck i foråret 2019 skal forsvare en ph.d.-afhandling om dette, senere efterfulgt af Mie Jørgensens afhandling om followup undersøgelsen. Det er glædeligt, at vi fra bestyrelsens side nu kan skabe arrangementer, som har udgangspunkt i store danske patientmaterialer inden for området ”grænsepsykoser”. 

Godt nytår, og jeg glæder mig til at se jer i det nye år. 

Erik Simonsen
Fotoalbum på flickr